Otázka

Téma dotazu: Prioritní osa 1 | Financováni, způsobilé výdaje | Publicita

Publicita na prostředcích veřejné hromadné dopravy

Jakým způsobem musí být zajištěna publicita u prostředků veřejné hromadné dopravy spolufinancovaných z ROP SV?

Jedná se o pořízení movitého dlouhodobého hmotného majetku dle kapitoly 2.1.2 Pravidel publicity, kde se doporučuje v momentě, kdy je prostředek uveden do provozu jej označit vysvětlující tabulkou nebo štítkem (dle možnosti daného prostředku), na kterém bude informace o spolufinancování nákupu prostředku z dotace EU.
U veřejného dopravního prostředku by měla být vidět povinná publicita nejen v interiéru pro cestující, ale i pro ostatní obyvatele, tj. publicita exteriéru. V případě, kdy je exteriér prostředku hromadné dopravy možné využít také ke komerční reklamě jiných subjektů, příjemce označí interiér autobusu informačním štítkem na dobře viditelném místě a současně i exteriér doplní o informaci, že tento dopravní prostředek byl spolufinancován z ROP Severovýchod a EU. Pochopitelně u venkovní reklamy není možné hledět na dominantnost komerční reklamy nad reklamou EU a ROPu.

6. září 2010 13:16