Přílohy PPŽP verze 17.0

Příloha PPŽP č 02 - Povinné přílohy k žádosti 

Popisuje přílohy, které musí žadatel povinně předložit spolu se žádostí o poskytnutí dotace a v jakém rozsahu.

Formuláře přílohy č.2 PPŽP

Příloha PPŽP č. 03 - Struktura financování

Je  tabulkou struktury financování dle typů příjemců a typu podpory.

Příloha PPŽP č. 05 - Studie ekonomického hodnocení projektu

Popisuje, který typ studie ekonomického hodnocení, v jakém rozsahu a s jakou osnovou musí žadatel předložit spolu se žádostí o poskytnutí dotace.

Příloha PPŽP č. 06 - indikátory a jejich kvantifikace

Je příloha detailně popisující indikátory, jejich výběr pro projekt, jejich výpočet a plnění.

Příloha PPŽP č. 07 - Bodovací kriteria

Zahrnují úplné bodovací tabulky pro každou oblast podpory, dle nichž je projekt hodnocen.

Příloha PPŽP č. 08 - Metodika ZV pro ROP SV

Obsahuje způsobilé výdaje pro jednotlivé oblasti podpory, vznik a úhradu způs. výdaje, obecná pravidla dokladování a zpracovávání dokladů, vedení účetnictví pro daný projekt apod.

Příloha PPŽP č. 09 - Metodika projektů generujících příjmy

Shrnuje postupy a povinnosti pro projekty, které vytvářejí příjmy a nezakládají veřejnou podporu.

Příloha PPŽP č. 10 - Pravidla publicity

Obsahují vše k povinné a nepovinné publicitě projektu s ohledem na oblast podpory a velikost a typ projektu.

Příloha PPŽP č. 11 - Pokyny pro zadávání veřejných zakázek

Obsahují pravidla a podmínky pro zadávání veřejných zakázek v rámci ROP Severovýchod.

Formulář č.1 přílohy 11 PPŽP
Formulář č.2 přílohy 11 PPŽP

Příloha PPŽP č. 12 - Kontrolní postupy

Obsahují informace ke kontrole příjemce, práva a povinnosti kontrolovaného i subjektu vykonávajícího kontrolu; lhůty apod.

Příloha PPŽP č. 14 - Horizontální témata

Příloha obsahující vše k horizontálním tématům, podmínky pro jejich vykazování apod. s ohledem na jednotlivé oblasti podpory.