G - I

‹‹   Předchozí   1 2

Indikátor výstupu

Vztahuje se k aktivitám. Měří se ve fyzických nebo peněžních jednotkách (například délka vybudovaných silnic, počet podpořených subjektů apod.)

 

Individuální projekt

Konkrétní ucelený projektový záměr, který předkládá žadatel s cílem získat dotaci v rámci konkrétního operačního programu.

 

Integrovaný plán rozvoje města

Seznam ucelených dílčích individuálních projektů směřujících k integrovanému rozvoji daného území s cílem získat dotaci v rámci konkrétního operačního programu. Plán i dílčí projekty jsou předkládány ve formě elektronické žádosti nebo na papírových formulářích a souborem povinných a nepovinných příloh. Dílčí projekt v rámci integrovaného plánu rozvoje musí splňovat formální náležitosti a musí být v souladu s podmínkami operačního programu, tzn. přispívat k naplnění cíle, zaměření a monitorovacích ukazatelů. Předkladateli projektů jsou vždy příjemci.. Integrovaný plán obsahuje předpokládaný podrobný seznam projektů včetně definovaných dopadů, výstupů a výsledků v souladu s definovanými oblastmi podpory a cíli stanovenými ROP. Integrovaný plán vychází z programu rozvoje města s tím, že zahrnuje aktivity financované z ROP a současně popisuje aktivity, které budou financované z ostatních operačních programů.

 

Integrovaný projekt

Projekt zahrnující řešení více aspektů rozvoje daného sektoru či oblasti (např. kombinace investic do rozvoje infrastruktury s investicemi do oblasti marketingu a rozvoje lidských zdrojů), případně jako projekt, který neřeší izolovanou investiční akci, tedy např. pouze opravu komunikace v obci, ale též navazující investice jako je vybudování odstavného parkoviště či informačního centra, navazujícího dopravního terminálu apod. a řeší tak problematiku jako celek, čímž je zajištěn dostatečný efekt investice.

 
‹‹   Předchozí   1 2