P - S

‹‹   Předchozí   1 2 3 4 5   Následující   ››

Programový dokument

Dokument (plán, program) schválený Evropskou komisí pro účely realizace jednotlivých cílů rámce podpory společenství, obsahující priority a oblasti podpor financované prostřednictvím SF.

 

Prováděcí dokument

Dokument, který svým obsahem navazuje na operační program a obsahuje podrobné informace o implementaci (realizaci) programu, zejména pak o operační úrovni prioritních os - oblastech podpory. Prováděcí dokument není předkládán a projednáván s Evropskou komisí.

 

Příjemce/žadatel

Subjekt, který realizuje projekt a dosahuje cílů oblasti podpory. Příjemce podpory uskutečňuje navržené aktivity prostřednictvím schváleného projektu, na část způsobilých výdajů obdrží dotaci ze strukturálních fondů. Příjemcem se žadatel stává po podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace.

 

Příručka pro žadatele a příjemce (dále jen „PPŽP“)

Obsahuje výčet podmínek, při jejichž splnění se může žadatel ucházet o finanční pomoc z programu ROP. Pojednává o obecných podmínkách pro poskytování pomoci, podávání žádostí, odpovědnosti žadatele, uzavírání a potřebných náležitostech Smlouvy o poskytnutí dotace, způsobu účtování a poskytování pomoci a o prováděných kontrolách.

 

Příspěvek společenství

Příspěvkem Společenství se rozumí část celkových způsobilých veřejných výdajů vynakládaných v rámci Programu, jež je spolufinancována Společenstvím.

 
‹‹   Předchozí   1 2 3 4 5   Následující   ››