P - S

‹‹   Předchozí   1 2 3 4 5   Následující   ››

Regenerace

Termín regenerace se používá pro obnovu, či spíše zlepšení stavu („omlazení“) území, které 1) plní funkci, pro kterou bylo původně určeno (typem výstavby, charakterem využití pozemků ap.); 2) nebylo dostatečně udržováno a je zanedbané a/nebo nedosahuje kvalitativních parametrů odpovídajících současným požadavkům.

 

Region soudržnosti

Regiony soudržnosti jsou deklarovány v zákoně č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje, kde „pro potřeby spojené s koordinací a realizací hospodářské a sociální soudržnosti, spočívající zejména ve využívání finančních prostředků z předvstupních a Strukturálních fondů Evropských společenství se zřizují regiony, jejichž územní vymezení je totožné s územními statistickými jednotkami NUTS II".

 

Regionální operační program Regionu soudržnosti Severovýchod

Regionální operační program NUTS II Severovýchod je určen pro region soudržnosti Severovýchod sestávající z Libereckého, Královéhradeckého a Pardubického kraje. Zaměřuje se na zlepšení dopravní dostupnosti a propojení regionu vč. modernizace prostředků veřejné dopravy, podporu rozvoje infrastruktury i služeb cestovního ruchu, přípravu menších podnikatelských ploch a objektů a zlepšování podmínek k životu v obcích a na venkově především prostřednictvím zkvalitnění vzdělávací, sociální a zdravotnické infrastruktury.

 

Regionální rada NUTS II SV

Regionální rada je právní subjekt, který vznikl na základě novely zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje. Rada zabezpečuje vypracování a realizaci programů spolufinancovaných z fondů EU, konkrétně administraci Regionálního operačního programu ROP NUTS II Severovýchod. Zejména rozhoduje o využití finančních prostředků na jednotlivá opatření a aktivity, odpovídá za efektivní využívání těchto prostředků, za kontrolu hospodaření s těmito prostředky a za realizaci přijatých kontrolních opatření.

 

Rekreační středisko

Jde o místo (území) vybavené pro rekreaci, často specializované na určitý typ rekreace (sportovní pobyty, rekreace u vody, zimní rekreace,....). Přičemž pojmem rekreace se rozumí souhrn odpočinkových činností, provozovaných ve volném čase a často jako jedna z forem CR.

 
‹‹   Předchozí   1 2 3 4 5   Následující   ››