P - S

‹‹   Předchozí   1 2 3 4 5   Následující   ››

Revitalizace

Revitalizace se týká území, která jsou „mrtvá“ či „umírající“. Jde o oživení území, které již neplní funkci, pro kterou bylo určeno (nebo ji plní hodně nedostatečně) a na plnění jiných funkcí nemá předpoklady. Revitalizací se může obnovit původní funkce nebo vytvořit podmínky pro plnění funkce jiné. Revitalizace s sebou většinou přináší významnější stavební zásahy.

 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Prostředky státního rozpočtu a strukturálních fondů na financování ROP Severovýchod jsou Řídícímu orgánu poskytnuty na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen Rozhodnutí). Toto Rozhodnutí vydává MMR dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) ve znění pozdějších předpisů.

 

Řídící orgán

Řídícím orgánem operačního programu je subjekt odpovědný za řízení, koordinaci a implementaci operačního programu. Řídícím orgánem Regionálního operačního programu Severovýchod pro období 2007 – 2013 je Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod, která vznikla na základě novelizace zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, zákonem č. 138/2006 Sb.

 

Stálost operací (udržitelnost projektu)

Efekty projektu musí být udrženy v nezměněné podobě po dobu pěti let od finančního ukončení projektu (tzn. připsání poslední platby na účet příjemce).

 

Strategické služby

Strategickými službami se v tomto programu rozumí vybrané podpůrné aktivity společností, které jsou poskytovány na principu outsourcingu, vyznačující se úzkou návazností na informační a komunikační technologie a výrazným mezinárodním zaměřením; jedná se konkrétně o centra sdílených služeb, centra zákaznické podpory a high-tech opravárenská centra.

 
‹‹   Předchozí   1 2 3 4 5   Následující   ››