Zasedání a usnesení

Zápisy ze zasedáních Výboru Regionální rady Severovýchod dokumentují, co se na jednotlivých zasedáních projednávalo. Závěry z jednání jsou umístěny také v přílohách zápisů, tedy v usneseních.

1 2 3 4 5 6   Následující   ››

Osmdesáté páté zasedání (24. 9. 2021)

Dne 24. 9. 2021 proběhlo plánované zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod ve videokonferenčních místnostech krajských úřadů. Členové Výboru na tomto zasedání schválili 3. změnu rozpočtu na rok 2021, projednali odpis nedobytné pohledávky u projektu „Rekonstrukce a dostavba Liberecké výšiny č. p. 251“ a byli informováni o obdržených rozhodnutích odvolacího orgánu u projektů, u kterých došlo k porušení rozpočtové kázně, rozsudků v rámci vedených soudních sporů a dále také o vývoji situace u tzv. rizikových projektů.

 

Osmdesáté čtvrté zasedání (18. 6. 2021)

Dne 18. 6. 2021 proběhlo plánované zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod prostřednictvím videokonference. Členové Výboru na tomto zasedání schválili závěrečný účet, účetní závěrku a změnu rozpočtu na rok 2021. K 31. 12. 2021 schválili zrušení všech pracovních míst zaměstnanců Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod. Byli informováni o výstupech interního auditu, externích kontrol a auditů, o vývoji u rizikových projektů a obdržených rozhodnutích odvolacího orgánu u projektů, u kterých došlo k porušení rozpočtové kázně.

 

Osmdesáté třetí zasedání (29. 1. 2021)

Dne 29. 1. 2021 se sešli nově zvolení členové Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod a prostřednictvím videokonference projednali celkem 10 bodů. V úvodu jednání schválili nové složení předsednictva. Novým předsedou Výboru byl v souladu s jednacím řádem zvolen Adam Valenta. Místopředsedy pak byli jednohlasně zvoleni Ing. Ladislav Valtr, MBA a Mgr. Jiří Ulvr. Následovalo projednání a schválení rozpočtu na rok 2021. Členové byli dále informováni o výstupech interního auditu, externích kontrol a auditů, o vývoji u rizikových projektů a o obdržených rozhodnutích odvolacího orgánu u projektů, u kterých došlo k porušení rozpočtové kázně. Výbor také schválil prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně příjemce CLITIA, a. s. u projektu s názvem „Hotel Rajská zahrada“ a neschválil prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně příjemce Hotel Kraskov, s. r. o. 

 

Osmdesáté druhé zasedání (25. 9. 2020)

Dne 25. 9. 2020 proběhlo plánované zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod prostřednictvím videokonference. Členové Výboru na tomto zasedání schválili změnu rozpočtu na rok 2020, rozpočet na rok 2021 a počet zaměstnanců Regionální rady. Byli informováni o výstupech interního auditu, externích kontrol a auditů, o vývoji u rizikových projektů a obdržených rozhodnutích odvolacího orgánu u projektů, u kterých došlo k porušení rozpočtové kázně. Výbor také schválil žádosti příjemců o dočasné přerušení doby udržitelnosti u projektů „Modernizace expozic Severočeského muzea v Liberci“ a „Volnočasové plochy Liberec I“.

 

Osmdesáté první zasedání (19. 6. 2020)

Dne 19. 6. 2020 proběhlo plánované zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod prostřednictvím videokonference. Členové VRR na tomto zasedání schválili závěrečný účet, účetní závěrku a výsledek hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod za rok 2019. Také byli informováni o výsledku přezkoumání hospodaření Ministerstvem financí ČR za rok 2019. Členové VRR byli seznámeni s činností interního auditu, byli informováni o externích kontrolách a auditech, o vývoji situace u rizikových projektů a o obdržených rozhodnutích odvolacího orgánu u projektů, u kterých došlo k porušení rozpočtové kázně. Výbor u projektu s názvem „Revitalizace historického centra v Hrádku nad Nisou“ příjemce Města Hrádek nad Nisou neschválil prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně.

 

Osmdesáté zasedání (24. 1. 2020)

Dne 24. 1. 2020 zasedali členové Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod a projednali všechny body, které byly na programu tohoto videokonferenčního jednání. Na tomto zasedání schválili změny rozpočtu Regionální rady na rok 2019 a na rok 2020. Členové VRR byli seznámeni s činností interního a externího auditu, informováni o výstupech systému řízení rizik a byli seznámeni s dokumentem informujícím o stavu uzavírání programového období 2007-2013, který byl v prosinci předložen vládě ČR.

 

Sedmdesáté deváté zasedání (13. 12. 2019)

V pátek 13. 12. 2019 se uskutečnilo poslední zasedán í Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod v roce 2019. Členové projednali třináct bodů, které byly na programu této videokonference. Schválili rozpočet na rok 2020, střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 – 2022 a změnu rozpočtu roku 2019. Přítomní byli seznámeni s činností interního auditu,   s novými skutečnostmi k rizikovým projektům a vývoji u některých porušení rozpočtové kázně a sporech ze smluv o poskytnutí dotace, změnou organizační struktury úřadu a s tím spojenou úpravu dokumentace. Byla projednávána i žádost Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou o změnu smlouvy o poskytnutí dotace, která však nebyla schválena. Členy Výboru byl schválen plán zasedání na rok 2020.

 

Sedmdesáté osmé zasedání (20. 9. 2019)

Dne 20. září 2019 se členové Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod sešli v prostorách Hotelu Ještěd v Libereckém kraji a projednali body stanovené programem. Jednání zahájil předseda Výboru, Bc. Pavel Hečko. Ing. Helena Kubíčková, ředitelka Úřadu, členům Výboru postupně představila všechny body programu. Podrobně uvedla především jednotlivé žádosti příjemců o změny v projektech v době udržitelnosti, které byly na Úřad doručeny. Výbor se dále zabýval pravidelně zařazovanými tématy, jako jsou změna rozpočtu, výstupy interního auditu, kontroly a audity, rizikové projekty a porušení rozpočtové kázně.

 

Sedmdesáté sedmé zasedání (21. 6. 2019)

Dne 21. 6. 2019 proběhlo plánované zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod prostřednictvím videokonference. Helena Kubíčková, ředitelka Úřadu, v úvodu zasedání podrobně informovala o ukončování činnosti regionálních rad a jednáních, která v této souvislosti proběhla. Členové Výboru schválili změny projektů v udržitelnosti, vzali na vědomí informace o výstupech interního auditu, externích kontrolách, rizikových projektech a porušení rozpočtové kázně. Závěrečnými body programu zasedání bylo schválení účetní závěrky za rok 2018 a závěrečného účtu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod za rok 2018.

 

Sedmdesáté šesté zasedání (29. 3. 2019)

Dne 29. března 2019 zasedli členové Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod ve videokonferenčních místnostech krajských úřadů. Body, které byly na programu zasedání, měly většinou informativní charakter. Členové Výboru byli seznámeni s průběhem externích kontrol a auditů, sledováním rizik na úrovni programu, změnou interní dokumentace a s novými skutečnostmi k rizikovým projektům. Členům byla na jednání představena Zpráva o výsledcích činnosti Útvaru interního auditu za rok 2018. Výsledky auditů, které proběhly v roce 2018, potvrdily přiměřenost a účinnost systému finanční kontroly, žádné nedostatky nebyly zjištěny.  

 

Sedmdesáté páté zasedání (25. 1. 2019)

Dne 25. 1. 2019 zasedli členové Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod a projednali všechny body, které byly na programu tohoto videokonferenčního jednání. Ing. Helena Kubíčková byla jmenována do funkce ředitelky Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod. V návaznosti na její jmenování byla schválena změna organizační struktury Úřadu a došlo ke snížení celkového počtu pracovních míst. Členové Výboru dále projednávali změny rozpočtu na rok 2018 i 2019, změnu monitorovacího indikátoru u jednoho z financovaných projektů, porušení rozpočtové kázně a byli také seznámeni s aktuální situací v oblasti uzavírání programového období 2007–2013.

 

Sedmdesáté čtvrté zasedání (14. 12. 2018)

V pátek 14. 12. 2018 se uskutečnilo poslední zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod v roce 2018. Členové projednali dvanáct bodů, které byly na programu této videokonference. Přítomní byli seznámeni s činností interního auditu, průběhem externích kontrol a auditů a s novými skutečnostmi k rizikovým projektům. Schválili rozpočet na rok 2019 a také střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 – 2021. Jednali rovněž o změně rozpočtu na rok 2018.   Členy Výboru byl schválen plán zasedání rok 2019.

 

Sedmdesáté třetí zasedání (21. 9. 2018)

V pátek 21. září 2018 se členové Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod sešli v Sále Zastupitelstva Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Mezi tradiční témata jednání patřily úprava rozpočtu, rizikové projekty operačního programu, činnost interního auditu a rizika sledovaná na úrovni programu. Výbor se dále zabýval porušeními rozpočtové kázně a členové Výboru také schválili přerušení doby udržitelnosti u jednoho z libereckých projektů.

 

Sedmdesáté druhé zasedání (22. 6. 2018)

V pátek 22. června 2018 proběhlo 72. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod. Zástupci královéhradecké, pardubické a liberecké komory projednávali celkem 13 bodů zařazených na program. Celé jednání probíhalo formou videokonference. Stěžejními body programu tohoto zasedání bylo schválení účetní závěrky a závěrečného účtu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod za rok 2017. Další body se pak týkaly úprav rozpočtu na letošní rok, změn projektů, výstupů interního auditu, externích kontrol a rizikových projektů.  

 

Sedmdesáté první zasedání (23. 3. 2018)

V pátek 23. března 2018 proběhlo videokonferenční jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod. Členové královéhradecké, pardubické a liberecké komory Výboru se sešli ve videokonferenčních místnostech jednotlivých krajských úřadů, aby projednali změnu rozpočtu, výstupy interního auditu, zprávu o rizicích za 2. pololetí 2017, prominutí penále u jednoho z projektů a informace k rizikovým projektům v rámci programu. Ing. Helena Kubíčková, pověřená vedením Úřadu, informovala členy Výboru o úspěšném uzavření programu k 28. prosinci 2017.  

 
1 2 3 4 5 6   Následující   ››