Zasedání a usnesení

Zápisy ze zasedáních Výboru Regionální rady Severovýchod dokumentují, co se na jednotlivých zasedáních projednávalo. Závěry z jednání jsou umístěny také v přílohách zápisů, tedy v usneseních.

‹‹   Předchozí   1 2 3 4 5 6   Následující   ››

Sedmdesáté zasedání (26. 1. 2018)

V pátek 26. ledna 2018 se uskutečnilo již 70. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod. Na programu videokonferenčního jednání bylo celkem devět bodů. Zásadním projednávaným bodem byl bod týkající se uzavírání operačního programu. V rámci tohoto bodu byli členové informováni o postupu ukončování operačního programu a schválili odečtení „otevřených nesrovnalostí“ ze závěrečného výkazu výdajů, které je předpokladem pro uzavření operačního programu ze strany Evropské komise. Ostatní body programu se týkaly rozpočtu Regionální rady nebo byly informativního charakteru. Členové Výboru byli mimo jiné seznámeni s novými skutečnostmi k projektu technické pomoci na roky 2018 - 2019, s průběhem externích kontrol a auditů a aktualizací interní dokumentace.

 

Šedesáté deváté zasedání (18. 12. 2017)

V pondělí 18. 12. 2017 se uskutečnilo 69. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod a přítomní členové projednali patnáct bodů, které byly na programu videokonference. V závěru roku schválili členové Výboru rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2018 a také rozpočtový výhled na roky 2019 – 2020. Byli informováni o projektu technické pomoci na roky 2018 – 2019 a seznámeni s činností interního auditu, průběhem externích kontrol a auditů, s novými skutečnostmi k rizikovým projektům a s průběhem ukončování programu. Výborem byla vedením Úřadu od 1. 1. 2018 pověřena Ing. Kubíčková.  

 

Šedesáté osmé zasedání (22. 9. 2017)

V pátek 22. září 2017 se členové Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod sešli v sále Zastupitelstva Krajského úřadu v Hradci Králové a projednali 11 bodů, které byly na programu tohoto 68. zasedání. Členové obdrželi informace o činnosti Úřadu Regionální rady za období posledního půl roku. V souvislosti s ukončováním operačního programu seznámila ředitelka Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod Lenka Vašátková členy Výboru s postupem vypořádání připomínek Evropské komise k Závěrečné zprávě o provádění ROP SV, které úřad obdržel v červenci 2017. Členové Výboru Regionální rady schválili novou organizační strukturu Úřadu Regionální rady k 1. 1. 2018, která vychází z plánu na snížení administrativní kapacity v období ukončování programu a byli seznámeni s průběhem a závěry externích kontrol a auditů na Úřadu Regionální rady. Výbor se dále zabýval připravovaným projektem technické pomoci na roky 2018 – 2019, změnou rozpočtu, výstupy interního auditu a dalšími pravidelnými body.

 

Šedesáté sedmé zasedání (23. 6. 2017)

Členové Výboru Regionální rady se v pátek 23. června 2017 sešli k projednání bodů, které byly na programu 67. zasedání. Zásadními body jednání bylo schválení účetní závěrky a závěrečného účtu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod za rok 2016. Schválením dokumentů do 30. 6. 2017 došlo k naplnění podmínek stanovených zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (účetní závěrka) a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (závěrečný účet).Členové Výboru dále schválili aktualizaci Jednacího řádu Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod a řešili se také dva případy porušení rozpočtové kázně.Neprojednané body budou zařazeny na program jednání v září 2017.    

 

Šedesáté šesté zasedání (31. 3. 2017)

Hradec Králové – Členové Výboru Regionální rady se sešli v pátek 31. 3. 2017 a prostřednictvím videokonference projednávali body, které byly na programu 66. zasedání. Členové Výboru schválili Metodický pokyn č. 62 – k přerušení doby udržitelnosti projektu a také aktualizaci postupu při promíjení odvodu za porušení rozpočtové kázně. Metodický pokyn byl zveřejněn na webových stránkách Regionální rady NUTS II Severovýchod a je k dispozici u jednotlivých výzev. Členové Výboru se v rámci dalších bodů věnovali např. zásadním krokům uskutečněným v souvislosti s ukončováním programu, promíjení penále, průběhu a výsledkům externích kontrol a auditů, internímu auditu zaměřenému na ověření plnění preventivních a nápravných opatření, novým skutečnostem týkajícím se rizikových projektů a souhrnné zprávě o rizicích za 2. pololetí roku 2016, která je Výboru předkládána pravidelně.

 

Šedesáté páté zasedání (27. 1. 2017)

Hradec Králové – Na programu 65. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, které se uskutečnilo 27. 1. 2017 prostřednictvím videokonference, bylo sedm bodů. Projednávala se následující témata: průběh a výsledky externích kontrol a auditů, zpráva z interního auditu zaměřeného na vedení spisové služby a zajištění archivace v období ukončování operačního programu, rizikové projekty, pokrok v ukončování programu, schválení poslední změny rozpočtu roku 2016 a 1. změny rozpočtu pro rok 2017. Členové Výboru byli v rámci bodu k ukončování programu informováni zejména o plnění jednotlivých kroků interního harmonogramu přípravy Závěrečné zprávy o provádění Regionálního operačního programu Severovýchod a o přípravě podkladů pro závěrečnou certifikaci výdajů.

 

Šedesáté čtvrté zasedání (16. 12. 2016)

Pardubice – 16. 12. 2016 zasedali členové Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod v prostorách Krajského úřadu v  Pardubicích. 64. zasedání mělo na programu patnáct bodů.   Členové Výboru projednávali aktuálně zařazené body, ale zabývali se také tématy, která jsou na programu jednání na konci každého kalendářního roku. Jednalo se zejména o rozpočtový výhled na další roky či bilanci podaných stížností. Nechyběla informace o rizikových projektech, externích kontrolách nebo výstupech interního auditu. Členové Výboru byli seznámeni také s plněním interního harmonogramu ukončování programu a harmonogramu přípravy Závěrečné zprávy o provádění Regionálního operačního programu Severovýchod. Výbor schválil mimo jiné také plán zasedání Výboru pro příští rok.

 

Šedesáté třetí zasedání (9. 12. 2016)

Hradec Králové – Dne 9. 12. 2016 se sešli nově zvolení členové Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na mimořádném zasedání, které se uskutečnilo formou videokonference. Jednání mělo na programu dva stěžejní body, a to volbu předsednictva Výboru a změnu příjemce u dvou projektů financovaných prostřednictvím regionálního operačního programu. Novým předsedou Výboru byl v souladu s jednacím řádem zvolen Bc. Pavel Hečko. Místopředsedkyněmi pak byly jednohlasně zvoleny Mgr. Hana Štěpánová a Ing. Radka Loučková Kotasová. Následovalo projednání a schválení změny příjemce u dvou projektů financovaných prostřednictvím Regionálního operačního programu.

 

Šedesáté druhé zasedání (29. 9. 2016)

Dvůr Králové nad Labem – Členové Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod byli na svém 62. zasedání, které se uskutečnilo 29. září 2016 ve Dvoře Králové nad Labem, informováni o ukončování ROP SV. V rámci ROP Severovýchod byly všechny projekty dokončeny a zároveň již byly rozděleny veškeré prostředky, které poskytla do programu Evropská unie.  Kromě kontroly projektů, jimž stále běží doba udržitelnosti, probíhá proces uzavírání programu. Členové Výboru schválili návrh Závěrečné zprávy o provádění ROP Severovýchod.  Dále bude následovat několik podstatných kroků. Do konce roku se k dokumentu musí vyjádřit nejen orgány na národní úrovni, mezi nimiž jsou Národní orgán pro koordinaci (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR), Auditní orgán nebo Platební a certifikační orgán (Ministerstvo financí ČR), ale také samotná Evropská komise. Zpráva bude rovněž předložena ke schválení Monitorovacímu výboru ROP SV. Závěrečná zpráva je zásadní dokument, který je požadován Obecným nařízením Evropské komise a kompletně a velmi podrobně dokumentuje Regionální operační program Severovýchod za celé programové období.  Členové Výboru projednávali i další pravidelné body.

 

Šedesáté první zasedání (24. 6. 2016)

Hradec Králové – Otázka dočerpání evropských prostředků z ROP Severovýchod spolu s postupnými kroky k úspěšnému uzavření programu byly hlavními body 61. zasedání Výboru Regionální rady NUTS II Severovýchod. Proplácení dotací bylo ukončeno odesláním poslední platby na účet příjemce, k němuž došlo 1. června 2016. Členové Výboru během videokonferenčního jednání probírali kromě zmíněného ukončení proplácení dotací, také otázku uzavírání programu, předložení závěrečné zprávy Evropské komisi a kontrolu projektů v udržitelnosti. Na jednání Výboru byl také schválen závěrečný účet Regionální rady NUTS II Severovýchod za uplynulý rok 2015 a členové byli seznámeni s průběhem a výstupy externích i interních kontrol a auditů. 

 

Šedesáté zasedání (20. 5. 2016)

Videokonferenční zasedání Výboru Regionální rady Severo Severovýchodní Čechy – Členové VRR schválili přesun uvolněných financí ve prospěch rekonstrukce silnice III/34026 Chrudim, železniční přejezd – s napojením na silnici I/37 nedaleko obce Vestec. Jde o poslední projekt, který získal podporu z ROP Severovýchod. V tuto chvíli program zdárně směřuje k proplacení posledních financí. Na aktuálním zasedání byly také projednány např. informace o IPRM, rizikových projektech či externích kontrolách a auditech, členové VRR se také seznámili s rozhodnutím Ministerstva financí ČR o podaných odvoláních příjemců.

 

Padesáté deváté zasedání (18. 3. 2016)

Zasedání Výboru Regionální rady Severovýchod 18. 3. 2016 ... Liberec – Už pouze jediný projekt schválený v rámci ROP Severovýchod čeká, zda se na něj uvolní dostatek financí. O převodu dalších více než 67 milionů korun v rámci takzvané flexibility mezi prioritními osami rozhodli členové Výboru Regionální rady Severovýchod na svém 59. zasedání. To se tentokrát konalo v sídle Krajského úřadu Libereckého kraje. V oblasti rekonstrukce silnic II. a III. třídy, kde byly v rámci posledních dvou vypsaných výzev schváleny projekty krajů za více než 786 milionů korun, je nyní vyčleněno zhruba 783 milionů korun. Ke stoprocentnímu pokrytí tak nyní v programu chybí něco málo přes tři miliony korun. Na ony tři miliony čeká Pardubický kraj u projektu rekonstrukce silnice III/34026 Chrudim, železniční přejezd – s napojením na silnici I/37 nedaleko obce Vestec. Členové Výboru se také seznámili s aktuálním stavem proplacených prostředků v rámci jednotlivých prioritních os a s dalšími kroky v rámci postupného ukončování ROP Severovýchod.

 

Padesáté osmé zasedání (22. 1. 2016)

Videokonferenční zasedání Výboru Regionální rady Severo Hradec Králové – Další desítky milionů korun směřují na rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. třídy v Královéhradeckém, Pardubickém a Libereckém kraji. Na využití bezmála 40 milionů korun se shodli na svém 58. zasedání, které se konalo 22. ledna videokonferenčně, členové Výboru Regionální rady Severovýchod. Větší část těchto prostředků je v rámci ROP Severovýchod převedena z ostatních oblastí podpory, kde už bylo u všech projektů potvrzeno dofinancování. Peníze konkrétně putují na pokrytí dotací u dalších projektů, které byly schváleny v rámci 41. a 42. kola výzvy. Aktuálně tak vyčleněné prostředky činí téměř 716 milionů korun. Členové Výboru se také dozvěděli, jak se krajským městům dařilo v čerpání financí a realizaci plánů IPRM anebo také mohli prodiskutovat a zhodnotit uskutečněné komunikační aktivity Regionální rady vůči veřejnosti v uplynulém roce.

 

Padesáté sedmé zasedání (18. 12. 2015)

Zasedání Výboru Regionální rady Severovýchod Pardubice – Stanovisko bez výhrad, jež zaznělo před koncem roku 2015 z úst auditorů, kteří jako každý rok kontrolovali, zda systém čerpání financí z ROP Severovýchod funguje správně, bylo jedním z hlavních témat sedmapadesátého zasedání Výboru Regionální rady Severovýchod. Tentokrát se prosincové jednání uskutečnilo v sídle Krajského úřadu Pardubického kraje. Během zasedání se členové Výboru také seznámili s aktuálním stavem čerpání financí a pokrokem ohledně proplácení dotací. Z ROP Severovýchod už bylo proplaceno více než 17,3 miliardy korun, přičemž jen v roce 2015 je tato částka 2,8 miliardy korun. V konkurenci ostatních regionálních operačních programů patří ROP Severovýchod třetí místo. V rámci celé České republiky pak patří ROP Severovýchod páté místo. Mezi další otázky jednání patřily záležitosti spojené s financováním v příštím roce i v letech následujících, během nichž musí být celý program řádně uzavřen.  

 

Padesáté šesté zasedání (23. 11. 2015)

Videokonferenční zasedání Výboru Regionální rady Severový.. Severovýchodní Čechy – Nejen konec programového období a potažmo i ROP Severovýchod se pomalu blíží. Příjemci dotací teď musejí počítat i s koncem způsobilosti výdajů u svých projektů. Za takové výdaje budou považovány jen ty, k jejichž zaplacení došlo ke konci letošního roku. Nejen tuto skutečnost potvrdili členové Výboru Regionální rady Severovýchod na svém 56. zasedání, které se konalo videokonferenčně. Během jednání došlo také k oficiálnímu jmenování Lenky Vašátkové ředitelkou Úřadu Regionální rady Severovýchod.  Výbor schválil uvolnění dalších bezmála 135 milionů korun na projekty, které úspěšně prošly hodnotícím procesem v rámci 41. a 42. kola výzvy. V obou případech se jedná o projekty, které přispívají k rozvoji silnic II. a III. třídy.

 
‹‹   Předchozí   1 2 3 4 5 6   Následující   ››