Monitorovací výbor

Monitorovací výbor zajišťuje dohled nad průběhem realizace ROP Severovýchod. Výbor sleduje zajištění programu s ohledem na jeho efektivnost a kvalitu, analyzuje dosavadní výsledky a naplňování cílů, posuzuje a schvaluje kritéria pro výběr projektů.

Členové výboru jsou jmenováni předsedou RR na základě návrhu jednotlivých oslovených organizací. Zohledňuje se přitom nutnost naplnění principu partnerství.

Princip partnerství je v Monitorovacím výboru ROP SV zajištěn členstvím reprezentativních partnerských institucí z oblasti státní správy a územní samosprávy, hospodářské a sociální subjekty, nestátní neziskové organizace.

Statut

Statut stanovuje činnost a organizaci Monitorovacího výboru, včetně jeho složení, působnosti i přijímání usnesení. 

 

Jednací řád

Jednací řád podrobněji upravuje přípravu a způsob svolání zasedání, průběh zasedání, hlasování a přijímání usnesení Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a další záležitosti související se zasedáním výboru.

 

Složení

Výbor tvoří zástupci institucí neziskového, soukromého i veřejného sektoru, úřadů Libereckého, Královéhradeckého a Pardubického kraje, v počtu 26 členů. Dalšími členy jsou zástupci Úřadu Regionální rady. Jednotlivé členy jmenuje předseda Regionální rady Severovýchod.

 

Zasedání a usnesení

Zápisy ze zasedáních Monitorovacího výboru dokumentují, co se na jednotlivých zasedáních projednávalo. Závěry z jednání jsou umístěny také v přílohách zápisů, tedy v usneseních.

 

Etický kodex MV - Etický kodex upravuje základní principy členství ve výboru, např. v otázkách střetu zájmů, poskytování informací, přijímání darů a výhod nebo oznamování nepřípustné činnosti.