3. zasedání Monitorovacího výboru ROP Severovýchod 6. 3. - 21. 3. 2008

3. Monitorovací výbor ROP Severovýchod proběhl formou korespondenčního hlasování (procedura písemného projednávání) a to od 6. do 21. března 2008. Předmětem hlasování bylo schválení výběrových kritérií pro oblasti podpory 1.1 – Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury , 1.2 – Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území , 2.1 – Rozvoj regionálních center , 4.1 – Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání , 4.2 – Podpora rozvoje spolupráce se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj i novačních aktivit v regionu a 5.2 – Podpora absorpční kapacity regionu NUTS II Severovýchod .

Dokumenty ke stažení

Zápis z 3. zasedání Monitorovacího výboru

Přílohy k usnesením 3. zasedání MV