Jednací řád

Jednací řád podrobněji upravuje přípravu a způsob svolání zasedání, průběh zasedání, hlasování a přijímání usnesení Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a další záležitosti související se zasedáním výboru.

ČÁST I - OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Jednací řád Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (dále jen „jednací řád“) se vydává na základě Statutu Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (dále jen „statut“) a Nařízení Rady (ES) č.1083/2006 ze dne 11. července 2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení Nařízení (ES) č. 1260/1999 (dále jen “Obecné nařízení”),

2. Jednací řád podrobněji upravuje přípravu a způsob svolání zasedání, průběh zasedání, hlasování a přijímání usnesení Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (dále též jen „výbor“) a další záležitosti související se zasedáním výboru.

3. Činnost výboru vychází z Obecného nařízení.

ČÁST II - ČINNOST

Článek 2
Svolání zasedání

1. Zasedání výboru svolává předseda výboru a to z podnětu:

  • Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod,
  • minimálně jedné třetiny členů výboru s hlasovacím právem,
  • z vlastního podnětu.

Členové podávají žádost o svolání výboru prostřednictvím sekretariátu výboru.

2. Zasedání výboru se koná dle potřeby, minimálně však dvakrát ročně.

3. Program zasedání výboru navrhuje předseda výboru.

4. Pozvánka na zasedání výboru musí být zaslána elektronickou poštou všem členům výboru nejméně 15 pracovních dnů přede dnem konání zasedání. Ze závažných důvodů může být tato lhůta předsedou výboru zkrácena.

5. Pozvánka na zasedání výboru musí obsahovat den, čas, místo a návrh programu zasedání.

6. Zasedání výboru jsou číslována jednou číselnou řadou po celé období mandátu výboru.

7. Členové výboru mohou nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne odeslání pozvánky na zasedání zaslat sekretariátu výboru připomínky k návrhu programu včetně návrhu nového bodu k projednání. Předseda výboru zasílá prostřednictvím sekretariátu výboru případné podkladové dokumenty pro zasedání výboru spolu s případnou upravenou verzí programu všem členům nebo jimi písemně pověřeným zástupcům nejpozději 7 pracovních dnů přede dnem zasedání výboru. Ze závažných důvodů může být tato lhůta předsedou výboru zkrácena.

8. Členové výboru potvrdí sekretariátu výboru svou účast na zasedání nebo oznámí účast jimi písemně pověřeného zástupce nejpozději 5 kalendářních dnů přede dnem zasedání výboru.

Článek 3
Střet zájmů člena výboru

1. Člen výboru, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti ve výboru mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci, je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením zasedání výboru, který má danou záležitost projednávat.

2. Výbor rozhodne, zda existuje důvod pro vyloučení člena výboru z projednávání a rozhodování dané záležitosti.

Článek 4
Zasedání

1. Zasedání výboru jsou neveřejná. Výbor zajistí informování o své práci a přijatých závěrech, které jsou prezentovány veřejnosti.

2. Zasedání výboru řídí předseda výboru, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda výboru nebo jimi pověřený člen výboru (dále jen „předsedající“).

3. Po zahájení zasedání předsedající:

a. oznámí počet přítomných členů výboru a konstatuje, zda je výbor usnášeníschopný
b. oznámí jména omluvených, případně neomluvených členů výboru
c. sdělí jména zapisovatelů (pracovníků sekretariátu výboru)
d. navrhne a nechá schválit ověřovatele zápisu
e. navrhne a nechá schválit návrh programu zasedání
f. sdělí, zda byl ověřen zápis z předcházejícího zasedání

4. Jestliže při zahájení zasedání výboru anebo v jeho průběhu není výbor usnášeníschopný, předsedající rozhodne, zda zasedání bude pokračovat, nebo bude ukončeno a svoláno náhradní zasedání, anebo navrhne předsedovi použití korespondenčního hlasování (procedura písemného projednávání).

5. Předsedající řídí zasedání podle schváleného programu. Předsedající uděluje a odnímá slovo, může časově omezit diskusi k jednotlivým bodům zasedání.

6. Členové výboru jsou povinni se účastnit zasedání výboru, aktivně se podílet na jeho práci a plnit úkoly vyplývající z usnesení přijatých na jeho zasedání.

7. Předseda výboru může rozhodnout o konání technického zasedání členů před samotným zasedáním výboru. O tomto rozhodnutí informuje předseda výboru v dostatečném předstihu členy výboru a jejich zástupce.

8. Zasedání je vedeno v českém jazyce a v případě potřeby je simultánně tlumočeno do anglického jazyka.

9. Zasedání výboru jsou přítomni pracovníci sekretariátu výboru, kteří ze zasedání pořizují zápis.

10. Výbor rozhoduje usnesením.

Článek 5
Přijímání usnesení

1. Výbor je usnášeníschopný za účasti nadpoloviční většiny všech členů výboru s hlasovacím právem nebo jejich zástupců.

2. Usnesení výboru jsou přijímána zpravidla konsensuálně. V případě hlasování je pro přijetí návrhu usnesení zapotřebí získat nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů výboru s hlasovacím právem.

3. Členové výboru s hlasovacím právem mají rovné hlasovací právo.

Článek 6
Zápis ze zasedání

1. Ze zasedání výboru pořizuje sekretariát výboru zápis. Zápis musí obsahovat datum a místo zasedání, jméno předsedajícího, hodinu zahájení a ukončení zasedání, seznam zúčastněných členů a přizvaných hostů, schválený program zasedání, zvolené ověřovatele zápisu, průběh diskuse, průběh hlasování a znění přijatých usnesení.

2. Zápis podepisuje předseda výboru a ověřovatelé zápisu.

3. Zápis rozešle sekretariát výboru všem členům výboru prostřednictvím elektronické pošty do 14 pracovních dnů ode dne podepsání předsedou výboru a ověřovateli zápisu.

4. Přijatá usnesení jsou číslována následujícím způsobem: celkové pořadové číslo usnesení / rok příjetí usnesení (např. 1/2007).

5. Zápis ze zasedání výboru zveřejní sekretariát výboru na internetových stránkách Řídícího orgánu.

Článek 7
Korespondenční hlasování

1. V odůvodněných případech může předseda výboru rozhodnout o použití  korespondenčního hlasování. Korespondenční hlasování organizačně zajišťuje sekretariát výboru.

2. Korespondenční hlasování probíhá prostřednictvím elektronické pošty.

3. Korespondenční hlasování je zahájeno odesláním průvodního dopisu se zdůvodněním projednávaného bodu/bodů a návrhem usnesení, podkladových materiálů a hlasovacího formuláře všem členům výboru pracovníkem sekretariátu výboru. Toto hlasování je ukončeno uplynutím lhůty stanovené k doručení  odpovědí.

4. Lhůta pro vyjádření členů výboru k návrhu usnesení je minimálně 15 kalendářních dnů ode dne odeslání návrhu. Ze závažných důvodů může předseda výboru tuto lhůtu zkrátit.

5. Člen výboru zasílá vyjádření k návrhu usnesení / návrhům usnesení elektronickou poštou sekretariátu výboru prostřednictvím vyplněného hlasovacího formuláře ve formě „pro“, „proti“, „zdržuji se".

6. K přijetí usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů výboru s hlasovacím právem.

7. Sekretariát výboru vždy do 5 kalendářních dnů po uplynutí lhůty pro vyjádření informuje členy výboru o výsledku korespondenčního hlasování formou písemného zápisu, který obsahuje informaci o hlasování členů o návrhu / návrzích usnesení a v plné míře nahrazuje zápis ze zasedání dle článku 6 tohoto jednacího řádu.

8. Usnesení a jejich přílohy zveřejní sekretariát výboru na internetových stránkách Řídícího orgánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.

ČÁST III - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 8
Závěrečná ustanovení

1. Jednací řád včetně jeho případných změn schvaluje výbor po dohodě s Řídícím orgánem Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.

2. Vše, co není explicitně uvedeno v tomto jednacím řádu, se řídí Obecným nařízením a dalšími souvisejícími právními předpisy.

3. Tento jednací nabývá účinnosti dnem jeho schválení výborem.

4. Originál tohoto jednacího řádu bude archivován v souladu s požadavky legislativy EU a vnitřním systémem archivace upraveným vnitřní normou sekretariátu výboru. Jednací řád bude také zveřejněn na internetových stránkách Regionální rady NUTS II Severovýchod.