Statut

Statut stanovuje činnost a organizaci Monitorovacího výboru, včetně jeho složení, působnosti i přijímání usnesení. 

ČÁST I
OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod jako Řídící orgán Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (dále jen „Řídící orgán“) na základě:

a) usnesení vlády ČR ze dne 22. února 2006 č. 175 k Návrhu Národního rozvojového plánu České republiky na léta 2007 – 2013,

b) usnesení vlády ČR ze dne 15. listopadu 2006 č. 1302 k postupu přípravy operačních programů pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v letech 2007 – 2013,

c) programového dokumentu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pro období 2007 - 2013,

d) čl. 63 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení Nařízení (ES) č. 1260/1999 (dále jen “Obecné nařízení”)

zřizuje Monitorovací výbor Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (dále jen „výbor“) za účelem monitorování a zajištění účinnosti a kvality realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (dále jen „program“).

2. Řídící orgán podle čl. 60 Obecného nařízení řídí práci výboru a poskytuje mu dokumenty umožňující sledovat kvalitu provádění programu s ohledem na jeho konkrétní cíle.

ČÁST II
ČINNOST A ORGANIZACE

Článek 2
Složení

1. Výbor je složen ze zástupců navržených příslušnými organizacemi a institucemi, které oslovila Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen „Regionální rada“) a je sestaven v souladu s principem partnerství dle článku 11 Obecného nařízení a respektuje, pokud je to objektivně možné, rovné zastoupení mužů a žen.

2. Členové výboru jsou do funkce jmenováni i odvoláváni předsedou Regionální rady (dále též jen “předseda RR“). Členové výboru jsou jmenováni na základě návrhu jednotlivých oslovených institucí, a to na období trvání programu. Seznam oslovených institucí je přílohou tohoto statutu.

3. S výjimkou předsedy RR nemůže být členem výboru člen Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod.

4. Člen výboru může být odvolán předsedou RR v následujících případech:

a) člen výboru ani jeho písemně pověřený zástupce se nezúčastní dvou po sobě následujících zasedání výboru bez omluvy zaslané alespoň elektronicky sekretariátu výboru,

b) člen výboru ukončí činnost v instituci, která ho navrhla,

c) člen výboru podá vlastní žádost o odvolání,

d) instituce, která člena výboru nominovala, podá návrh na jeho odvolání.

5. Předsedou výboru je předseda RR.

6. Prvním místopředsedou výboru je ředitel Úřadu Regionální Rady regionu soudržnosti Severovýchod. První místopředseda výboru je jmenován a odvoláván předsedou RR.

7. Druhým místopředsedou výboru je vedoucí Odboru metodického řízení programu a monitoringu Úřadu Regionální rady. Druhý místopředseda je jmenován a odvoláván předsedou RR.

8. Členové výboru jsou členové s hlasovacím právem a členové bez hlasovacího práva s poradní funkcí.

9. Zástupce Evropské komise (dále také „Komise“) a Centrální harmonizační jednotky jsou členy výboru bez hlasovacího práva s poradní funkcí. Ostatní členové výboru mají hlasovací právo.

10. Členové výboru s hlasovacím právem nebo jimi písemně pověření zástupci jsou povinni se účastnit zasedání výboru, aktivně se podílet na jeho práci a plnit úkoly vyplývající z usnesení přijatých na jeho zasedání.

11. Členové výboru nebo jimi písemně pověření zástupci mohou výboru předkládat návrhy k projednání.

12. V případě odvolání člena výboru je dotčená organizace či instituce předsedou výboru vyzvána, aby nominovala do 15 pracovních dnů nového zástupce.

13. Jednání výboru se mohou na pozvání předsedy výboru účastnit hosté bez hlasovacího práva. Pozvání hostů mohou navrhnout i členové výboru. Jmenovitá účast hostů musí být sekretariátu výboru oznámena nejméně 5 pracovních dnů před zahájením jednání výboru.

14. Pokud se člen výboru nemůže zúčastnit zasedání výboru, oznámí tuto skutečnost sekretariátu výboru.

15. Člen výboru, pokud se nemůže na jednání dostavit, může stanovit svého zástupce. V tom případě této osobě vystaví písemné pověření k zastoupení na dané zasedání a oznámí tuto skutečnost sekretariátu výboru nejméně 5 pracovních dnů před zahájením jednání výboru.

16. Každý člen výboru s hlasovacím právem podepíše Etický kodex Monitorovacího výboru Regionální operačního programu NUTS II Severovýchod (dále jen „etický kodex“). Etický kodex byl schválen Výborem Regionální rady. Členové výboru jej podepíší na ustavujícím zasedání výboru, či na prvním zasedání, kterého se účastní. Písemně pověřený zástupce rovněž podepíše etický kodex na prvním zasedání, kterého se účastní. Stejný postup platí i v případě aktualizace etického kodexu.

17. Člen výboru bez podepsaného etického kodexu a zástupce člena výboru bez platného pověření a podepsaného etického kodexu není oprávněn hlasovat na zasedání výboru.

Článek 3
Působnost výboru

1. Na základě článku 65 Obecného nařízení se výbor přesvědčuje o účinnosti a kvalitě provádění programu v souladu s těmito ustanoveními:

a) posoudí a schválí kriteria pro výběr financovaných operací do šesti měsíců od schválení programu a schvaluje veškeré revize těchto kritérií podle potřeb programování,

b) na základě dokumentů předložených Řídícím orgánem pravidelně hodnotí pokrok v dosahování konkrétních cílů programu,

c) posuzuje výsledky provádění, zejména dosahování cílů stanovených pro každou prioritní osu a hodnocení podle čl. 48 odst. 3 Obecného nařízení,

d) posuzuje a schvaluje výroční zprávy a závěrečné zprávy o provádění uvedené v článku 67 Obecného nařízení,

e) je informován o výroční kontrolní zprávě nebo o části zprávy týkající se programu a o veškerých souvisejících připomínkách vznesených Komisí po posouzení této zprávy nebo vztahujících se k dotyčné části zprávy,

f) může Řídícímu orgánu navrhnout jakoukoli revizi nebo přezkum programu, které by mohly přispět k dosažení cílů fondů uvedených v článku 3 Obecného nařízení nebo zlepšit jeho řízení, včetně finančního řízení,

g) posuzuje a schvaluje veškeré návrhy na změnu obsahu rozhodnutí Komise o příspěvku z fondů.

2. V souladu s článkem 66 Obecného nařízení Řídící orgán a výbor zajišťují kvalitu provádění programu a provádějí monitorování na základě finančních ukazatelů podle čl. 37 odst. 1 písm. c) Obecného nařízení, které jsou uvedeny v  programu.

3. Výbor přijme po dohodě s Řídícím orgánem svůj jednací řád, který stanoví pravidla a procedury činnosti výboru.

Článek 4
Předseda a místopředsedové výboru

1. Předseda výboru:

a) zastupuje výbor navenek,

b) odpovídá Výboru Regionální rady za činnost výboru a pravidelně ho informuje o činnosti výboru,

c) svolává zasedání výboru, navrhuje program zasedání a zasedání řídí,

d) může svolat technické zasedání členů před samotným zasedáním výboru,

e) v odůvodněných případech může rozhodnout o použití procesu písemného projednání naléhavé záležitosti, který může vést k usnesení,

f) zajišťuje plnění usnesení výboru,

g) odpovídá za dodržování statutu a jednacího řádu výboru.

2. V případě nepřítomnosti předsedy výboru vykonává jeho funkci první místopředseda výboru.

3. V případě nepřítomnosti předsedy výboru a prvního místopředsedy výboru vykonává jejich funkci druhý místopředseda výboru.

Článek 5
Sekretariát výboru

1. Sekretariát výboru zabezpečuje činnost výboru a jeho pracovních skupin po organizační, administrativní a technické stránce, zejména:

  • organizačně zajišťuje zasedání výboru a pracovních skupin a korespondenční hlasování,
  • distribuuje pozvánky na zasedání,
  • zajišťuje materiály a podklady potřebné pro činnost výboru a pracovních skupin včetně jejich distribuce členům výboru a jimi písemně pověřeným zástupcům nebo členům pracovních skupin,
  • zodpovídá za rozeslání zápisů ze zasedání výboru nebo pracovních skupin členům výboru,
  • zajišťuje pravidelné informování výboru o postupu realizace usnesení z předchozích zasedání,
  • po schválení ze strany výboru zajišťuje předložení výroční zprávy a závěrečné zprávy o realizaci pomoci Komise, zajišťuje její projednání s komisí a reaguje na připomínky Komise,
  • zajišťuje zveřejnění výstupů, které výbor určí k předání veřejnosti,
  • zajišťuje evidenci a archivaci veškerých dokumentů souvisejících s činností výboru nebo poradních orgánů.

2. Funkci sekretariátu výboru zajišťuje Úřad Regionální rady.

3. Veškeré náklady spojené s činností výboru a s přípravou a organizací zasedání výboru jsou hrazeny z Operačního programu Technická pomoc 2014 – 2020.

Článek 6
Pracovní skupiny

1. Předseda výboru může ustavit pracovní skupiny pro řešení specifické problematiky (příprava odborných stanovisek a expertíz).

2. Pracovní skupiny se skládají z členů výboru a přizvaných odborníků.

3. Členové pracovních skupin jsou jmenováni a odvoláváni předsedou výboru. Jeden z členů pracovní skupiny je předsedou výboru pověřen vedením pracovní skupiny.

4. Pracovní skupiny předkládají výboru návrhy a doporučení, která jsou výsledkem jejich činnosti.

ČÁST III
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 7
Změna statutu

1. Případné změny statutu musí být schváleny Výborem Regionální rady.

Článek 8
Závěrečná ustanovení

1. Statut výboru nabývá účinnosti dnem jeho schválení Výborem Regionální rady.

2. Vše, co není explicitně uvedeno v tomto statutu, se řídí Obecným nařízením a dalšími souvisejícími právními předpisy.

3. Nedílnou součástí statutu výboru jsou přílohy:

a) Seznam institucí pro nominaci členů Monitorovacího výboru ROP SV,

b) Etický kodex Monitorovacího výboru.

4. Originál tohoto statutu bude archivován v souladu s požadavky legislativy EU a vnitřním systémem archivace upraveným vnitřní normou sekretariátu výboru. Statut výboru bude také zveřejněn na internetových stránkách Regionální rady NUTS II Severovýchod.