Zasedání a usnesení

Zápisy ze zasedáních Monitorovacího výboru dokumentují, co se na jednotlivých zasedáních projednávalo. Závěry z jednání jsou umístěny také v přílohách zápisů, tedy v usneseních.

1 2   Následující   ››

27. zasedání Monitorovacího výboru (2. 12. 2016)

Litomyšl –  27. zasedání Monitorovacího výboru ROP Severovýchod se uskutečnilo ve východočeské Litomyšli, v prostorách Seminárního sálu Zámeckého pivovaru. Členové Monitorovacího výboru 2. 12. 2016 schválili Závěrečnou zprávu o provádění ROP SV. Tím byl splněn další ze zásadních milníků ukončování programu. Členům Monitorovacího výboru byla na jednání představena nejen Závěrečná zpráva, ale také další kroky související s úspěšným ukončením programu.   Uzavírání programu běží dle interně nastaveného harmonogramu.  Po aktualizaci v 1. čtvrtletí roku 2017 bude v souladu s harmonogramem Závěrečná zpráva o provádění ROP SV odeslána Evropské komisi, a to nejpozději do 31. března 2017. Kromě jednotlivých kroků řádného uzavírání programu samozřejmě průběžně pokračuje monitorování a kontrola realizovaných projektů, kterým běží doba udržitelnosti. 

 

26. zasedání Monitorovacího výboru (10. 6. 2016)

Zasedání Monitorovacího výboru 10. 6. 2016 v Liberci Liberec – Úspěšné ukončení proplácení dotací a navazující uzavírání programu ROP Severovýchod. Dvě zásadní témata, která zajímala členy Monitorovacího výboru ROP Severovýchod, jenž se sešel již po 26. v pátek 10. června, tentokrát v libereckém společenském centru Lidové sady. Byla uzavřena jedna z nejdůležitějších kapitol fungování ROP Severovýchod. K prvnímu červnovému dni došlo k proplacení posledních dotačních financí. Nyní nastává období uzavírání celého programu ROP Severovýchod. Kromě vyhodnocování a analýzy veškerých údajů je nyní potřeba monitorovat a kontrolovat projekty, jimž běží pětileté období udržitelnosti. U projektů, které byly dokončeny na konci roku 2015, uplyne tato lhůta až v roce 2020. Z toho plyne skutečnost fungování Regionální rady Severovýchod minimálně do roku 2021. S tím také souvisí možná rizika především v oblasti lidských zdrojů. Na zasedání nebyla opomenuta ani otázka publicity a akcí pořádaných pro veřejnost v roce 2015 a představeny byly také finální výsledky evaluace komunikačních aktivit ROP Severovýchod. Monitorovací výbor ROP Severovýchod se znovu sejde v prosinci letošního roku.  

 

25. zasedání Monitorovacího výboru ROP SV (4. 12. 2015)

Zasedání Monitorovacího výboru v Hradci Králové 4. 12. 2015 Hradec Králové – Budova z dílny architekta a herce Davida Vávry s velrybou na střeše se stala místem pro 25. zasedání Monitorovacího výboru ROP Severovýchod. Nebylo tomu však náhodou. Bývalá továrna Vertex stojící nedaleko centra Hradce Králové se mohla proměnit v kouzelné místo, v němž vzniklo Centrum celoživotního vzdělávání, díky více než 129milionové dotaci z ROP Severovýchod. Členové Výboru se ke svému jednání sešli v pátek 4. prosince, aby společně projednali nejdůležitější události, k nimž od posledního zasedání došlo. Mezi hlavními body programu se objevily především informace spojené s uzavíráním ROP Severovýchod a opatření vedoucí k pokud možná co nejefektivnějšímu vyčerpání přidělených finančních prostředků.  Do popředí se dostala také otázka spojená s pozastavenou certifikací programu, k níž došlo v návaznosti na překročení dvouprocentní hranice míry chybovosti v uplynulém období.  „Evropská komise v této souvislosti požadovala ujištění o správném fungování kontrolního systému, jež jsme poskytli ve velmi krátkém čase. V tuto chvíli už je opět certifikace výdajů obnovena a vše je v pořádku,“  upřesnil Daniel Jankovič, vedoucí Odboru metodického řízení a monitoringu.  Představeny byly také výsledky evaluace dopadu ROP Severovýchod na rozvoj regionu.

 

24. zasedání Monitorovacího výboru ROP SV (5. 6. 2015)

Zasedání Monitorovacího výboru Regionální rady Severových... Pardubický kraj – Již po čtyřiadvacáté se 5. června sešli členové Monitorovacího výboru zřízeného při Regionálním operačním programu (ROP) Severovýchod, aby společně prodiskutovali otázky spojené s realizací programu a především také otázku zdárného ukončení. Tentokrát se setkání uskutečnilo v Pardubickém kraji.  Monitorovací výbor byl také obeznámen se situací kolem celkové chybovosti programu za loňský rok, která byla Auditním orgánem vyčíslena na 5,1 %, avšak Regionální rada s tímto výpočtem nesouhlasí.  „Do určení míry chybovosti nad dvě procenta vstoupila identifikovaná pochybení u tří projektů, kde jsme se závěry auditu nesouhlasili a rozporovali jsme je. Chybovost programu bez těchto projektů je 0,87%. I nadále kolem těchto pochybení probíhá jednání,“  upřesnil ředitel Úřadu Regionální rady Severovýchod Zdeněk Vašák. Na programu jednání zazněly také informace týkající se budoucnosti Regionální rady, která bude fungovat i nadále, jelikož musí zajistit úspěšné uzavření ROP Severovýchod.

 

23. zasedání Monitorovacího výboru ROP SV (27. 11. 2014)

Zasedání Monitorovacího výboru Regionální rady Severových... Liberec – Již po třiadvacáté se sešli členové Monitorovacího výboru zřízeného při Regionálním operačním programu Severovýchod, aby společně prodiskutovali otázky spojené s realizací programu a především také otázku zdárného ukončení. Jedním z hlavních témat se tak stala strategie k úspěšnému dočerpání všech evropských peněž, což představuje bezmála 18 miliard korun. Jednání výboru se zúčastnily také Monika Tchavdarová a Livia Schonwiesnerová z Evropské komise, které si vyslechly, jak bude celá strategie realizována. V tuto chvíli má podporu z ROP Severovýchod schválenu více než 700 projektů, přičemž velká část je již dokončena, nicméně některé projekty se stále realizují.  Přesto patří ROP Severovýchod s proplacenými  zhruba 76 % z alokované částky, k těm nejlepším programům v zemi. „To, že ROP Severovýchod není rizikovým programem a naopak je tím nejlepším z hlediska proplacených peněz v republice, je velmi potěšující zpráva,“  dodala Monika Tchavdarová. Na programu jednání zazněly také informace týkající se obvinění předsedy Regionální rady Severovýchod Martina Půty, přičemž ze strany národních orgánů, které se podílejí na chodu ROP Severovýchod, zaznělo ujištění, že proplácení dotací i certifikace nejsou v tuto chvíli ohroženy.

 

22. zasedání Monitorovacího výboru ROP SV (4. 6. 2014)

Zasedání Monitorovacího výboru 4. 6. 2014, Pec pod Sněžkou Již po dvaadvacáté se sešli členové Monitorovacího výboru zřízeného při Regionálním operačním programu Severovýchod, aby společně prodiskutovali otázky spojené s realizací programu a pomalu se blížícím koncem tohoto programovacího období. Tentokrát se setkání uskutečnilo v Peci pod Sněžkou. V místě, kam putovalo téměř 239 milionů korun na stavbu nové lanovky na Sněžku. Jednání výboru se zúčastnily také Monika Tchavdarová a Livia Schonwiesnerová z Evropské komise. Vzhledem k tomu, že se dotační období pomalu chýlí ke svému konci, jedním z hlavních bodů jednání byla aktuální situace s čerpáním zbývajících finančních prostředků. Podle srovnání s ostatními dotačními programy v České republice patří ROP Severovýchod k těm, které jsou v čerpání prostředků velmi úspěšné. Na programu jednání bylo také schválení výroční zprávy za uplynulý rok anebo také zazněly informace, jakým způsobem je plněn komunikační plán ROP Severovýchod.

 

21. zasedání Monitorovacího výboru ROP SV (10. 12. 2013)

Členové Monitorovacího výboru zřízeného při Regionálním operačním programu NUTS II Severovýchod se setkali 10. prosince na Seči, v místě realizace jednoho z 668 finančně podpořených projektů. Jednání se konalo v posledním měsíci tohoto programovacího období Evropské unie. Zúčastnily se ho také Monika Tchavdarová a Livia Schonwiesnerová z Evropské komise.

 

20. zasedání Monitorovacího výboru ROP SV (9. 9. - 19. 9. 2013)

Tento Monitorovací výbor ROP Severovýchod proběhl korespondenčně, a to od 9. do 19. září 2013. Předmětem jednání bylo schválení aktualizace výběrových kritérií pro hodnocení projektů pro oblast podpory 5.1 Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP. 

 

19. zasedání Monitorovacího výboru ROP SV (8. 7. - 23. 7. 2013)

Tento Monitorovací výbor ROP Severovýchod proběhl korespondenčně, a to od 8. do 23. července 2013. Předmětem jednání bylo schválení aktualizovaného dokumentu „Návrh změn ROP Severovýchod“ a schválení návrhu na změnu Programového dokumentu ROP Severovýchod, verze 4.0.

 

18. zasedání Monitorovacího výboru ROP SV (7. 6. 2013)

Členové Monitorovacího výboru zřízeného při Regionálním operačním programu NUTS II Severovýchod se setkali 7. června v Liberci. Schválili převedení 250 milionů korun na dopravní projekty a souhlasili s hlasováním per rollam o přijetí 600 milionů korun z ROP Severozápad a Operačního programu Technická pomoc. Hovořilo se také o proplacených dotacích, o integrovaných plánech krajských měst i pozastavené certifikaci. Jednání se zúčastnili také Monika Tchavdarová a Christos Gogos z Evropské komise.

 

17. zasedání Monitorovacího výboru ROP SV (30. 11. 2012)

Zleva Monika Tchavdarová a Christos Gogos z Evropské komi... Členové Monitorovacího výboru zřízeného při Regionálním operačním programu NUTS II Severovýchod se setkali 30. listopadu v trutnovském multifunkčním centru UFFO. Jednání se zúčastnili také Monika Tchavdarová a Christos Gogos z Evropské komise. Opakovaným tématem výboru byly integrované plány rozvoje krajských měst. Zdeněk Vašák informoval o změnách v seznamu dílčích projektů i ve změnách finančního a časového harmonogramu všech IPRM.

 

16. zasedání Monitorovacího výboru ROP SV (11. 6. 2012 )

O čerpání dotací z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod diskutovali 11. června v Multifunkčním centru v Hlinsku členové Monitorovacího výboru, tedy zástupci měst a krajů, neziskových organizací, ministerstev a dalších institucí.

 

15. zasedání Monitorovacího výboru ROP SV (25.1.2012 - 17.2.2012)

Tento Monitorovací výbor ROP Severovýchod proběhl korespondenčně, a to od 25. ledna do 17. února 2012. Schvaloval se požadavek na aktualizaci Programového dokumentu ROP Severovýchod.

 

14. zasedání Monitorovacího výboru ROP SV (30.11.2011)

MV_30._11._2011.jpg ROP Severovýchod dlouhodobě patří k nejlépe čerpajícím programům v České republice. „Pokud porovnám s ostatními, Severovýchod má nejlepší program v České republice, protože rychle čerpá evropské prostředky a vykazuje stovky dokončených projektů,“ řekl 30. listopadu na Monitorovacím výboru v Jablonci nad Nisou Jack Engwegen, zástupce Evropské komise.

 

13. zasedání Monitorovacího výboru ROP SV (6.6.2011)

6. 6. 2011_1.jpg Téměř 380 milionů korun získá do svého rozpočtu Regionální operační program NUTS II Severovýchod. Měly by plynout na rozvoj dopravní infrastruktury a regionálního školství. Také o tom se 6. června hovořilo v Rychnově nad Kněžnou na Monitorovacím výboru. Za Evropskou komisi se zasedání zúčastnila Alice Sova a Jack Engwegen.

 
1 2   Následující   ››