Nařízení EK k 2014+

Evropský parlament a Rada EU přijaly 17. prosince 2013 soubor legislativních opatření na období 2014 - 2020 v oblasti politiky soudržnosti.

Obecné nařízení EK

Obecné nařízení stanoví společná pravidla pro čerpání peněz z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), Evropského sociálního fondu (ESF), Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a Evropského námořního a rybářského fondu (ENRF). Společná pravidla umožní jejich lepší kombinaci, což povede ke zvýšení dopadu činnosti EU.

Samostatná nařízení pro EFRR, ESF a Fond soudržnosti

Evropský fond pro regionální rozvoj

Fond soudržnosti

Evropský sociální fond

Nařízení týkající se cíle Evropské územní spolupráce a Evropského seskupení pro územní spolupráci (ESÚS)

Evropská územní spolupráce

Evropské seskupení pro uzemní spolupráci

Nařízení o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EGF) a o Programu pro zaměstnanost a sociální inovace

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci

Program pro zaměstnanost a sociální inovace

Nařízení o Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova

 

Příprava návrhů nařízení 2014+