Novela zákona o veřejných zakázkách přináší řadu změn. Ty se dotknou i příjemců dotací

p.jpg Severovýchodní Čechy – Řadu novinek i pro příjemce dotací z ROP Severovýchod přinesla technická novela zákona o veřejných zakázkách. Po náročném procesu úprav a schvalování vstoupila v platnost 6. března 2015, kdy byla zveřejněna také ve Sbírce zákonů ČR. 

Vládní novela má usnadnit zadávání veřejných zakázek, což kvitují především starostové menších obcí anebo ředitelé středních škol či dalších institucí. Do nového předpisu se promítly změny vyplývající nejen z praxe ale také některé požadavky, jež kladou  nové evropské směrnice. Mimo jiné mají nová pravidla usnadnit hodnocení tendrů podle více kritérií a snížit význam nabízené ceny, naopak posílit zkušenosti a kvalifikaci pracovníků. Novela také ruší povinnost zrušit zadávací řízení v případě, že se přihlásí anebo po vyhodnocení zbude pouze jediný uchazeč. Rychlejší by mělo být i řízení u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

V čem výše zmíněné změny spočívají?

 

Možnost hodnotit osoby podílející se na plnění veřejné zakázky a sociální aspekty (§ 78 odst. 4)

Hodnocení na cenu nemůže v některých případech dostatečně zajistit kvalitu poskytnutých služeb. Nově tak mohou být dílčími hodnotícími kritérii např. organizace, kvalifikace a zkušenosti osob, pokud mají významný vliv na plnění předmětné veřejné zakázky. Současně je umožněno hodnotit i vliv na zaměstnanost osob se ztíženým přístupem na trh práce (hodnocení, zda je podporováno začlenění ohrožených osob do týmu podílejícího se na realizaci VZ)

 

Vypuštění povinnosti zrušit zadávací řízení při jedné nabídce (§ 71 odst. 6, § 84 odst. 1 písm. e)

Při obdržení 1 nabídky či 1 nabídky k hodnocení má zadavatel možnost, nikoliv povinnost zadávací řízení zrušit. Hodnotící komise by však měla své doporučení zdůvodnit.

 

Úprava posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny v rámci elektronické aukce (§ 77 odst. 1, § 97 odst. 11)

Nově je také možné posoudit nabídky uchazečů až po ukončení elektronické aukce. V tomto případě novela reaguje na rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže z roku 2012 (S745/2012).

 

Širší využití jednacího řízení bez uveřejnění (§ 23 odst. 7 písm. a)

Jednací řízení bez uveřejnění je možné využívat i pro vícepráce, ať již v podobě stavebních prací či dodatečných služeb, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách. Nicméně je potřeba vést v patrnosti, že tyto vícepráce musejí vzniknout v důsledku okolností, které nemohl zadavatel jednající s řádnou péčí předvídat. Nově se tady objevuje pojem „řádné péče“, který nahrazuje dosavadní „objektivně nepředvídatelné okolnosti.“ Přesto to neznamená, že by mohl zadavatel veškerou odpovědnost za vícepráce přenést na třetí osoby. Novela také nově navyšuje finanční limit pro zadání víceprací z 20 % na 30 % z ceny původní veřejné zakázky.

 

Některé změny v oblasti dohledu ÚOHS (§ 114, § 115, § 117 c, § 120, § 121)

Navrhovatel má nově povinnost připojit k návrhu důkazy v elektronické podobě (kromě zadávacích podmínek).

Horní hranice pro kauci se zvýšila na 10 milionů korun.

Byla stanovena zvláštní ustanovení o průběhu řízení (elektronizace podání, přerušení řízení z důvodů získání odborného stanoviska nebo posudku, k pozdějším vyjádřením k podkladům se nepřihlíží).

Zakázky je možné přezkoumat, pokud jejich stáří nepřekročilo 5 let.

Mezi správní delikty bylo zařazeno i nezaslání dokumentace k veřejné zakázce.

 

Znění novely zákona naleznete zde.