Obecné

V této sekci naleznete zodpovězené otázky k tématu obecné.

Pojmy „nové vzdělávací programy“ nebo „alternativní formy vzdělávání"

Co se rozumí pod pojmy „nové vzdělávací programy“ nebo „alternativní formy vzdělávání“?

Pokud je projekt předkládán v rámci prioritní osy 2 (Rozvoj městských a venkovských oblastí) a je zaměřen na rekonstrukci, modernizaci a investice do vybavení a zařízení základních (včetně speciálních), středních a vyšších škol, musí žadatel/příjemce prokázat...

celá odpověď

Co se rozumí pod pojmem speciální základní škola?

Co se rozumí pod pojmem speciální základní škola? Lze za ni považovat i např. základní uměleckou školu?

Speciální škola je definována Vyhláškou MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí , žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Pro potřeby Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod je však...

celá odpověď

výzva 2.2 do konce období 2013

Bude ještě do konce období 2013 otevřena nějaká výzva 2.2 pro záměry měst (nad 5000) v regionu?

Evropská komise schválila na začátku roku 2011 změnu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, v rámci které došlo k realokaci finančních prostředků do prioritní osy 2 – Rozvoj městských a venkovských oblastí. V této souvislosti bude na zářijovém...

celá odpověď

Financování, způsobilé výdaje, Obecné

Existuje v oblastech podpory, kde je ve způsobilých výdajích uvedena mezi technickými zařízeními také kanalizace, nějaká omezení?

Přípojky splaškové kanalizace jsou způsobilé, pokud jsou ve vlastnictví příjemce dotace a jedná-li se o připojení objektu dotčeného projektem na páteřní kanalizační síť. Nezpůsobilým výdajem jsou rozvody splaškové kanalizace (hlavní kanalizační řad).

Financování, způsobilé výdaje, Obecné

Má zavedení režimu přenesení daňové povinnosti z poskytovatele plnění na příjemce zdanitelného plnění přímý dopad na způsobilost DPH?

Režim přenesené daňové povinnosti nemá dopad na způsobilost DPH. Od 1. 1. 2012 příjemce plnění (plátce) odvede částku odpovídající podílu DPH ve svém daňovém přiznání a v případě, že příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu, je částka připadající na DPH...

celá odpověď

Definice výrazů viz výše

Vážení přátelé,
sdělte mně prosím, kde naleznu veřejně přístupnou definici - kulturně-historická památka a památka obecně - použitou v Prováděcím dokumentu str. 58 nejlépe v roce 2008.

Definici kulturně-historické a technické památky lze nalézt v Prováděcím dokumentu ROP Severovýchod a Příručce pro žadatele a příjemce ROP Severovýchod. Například pro 2. kolo výzvy pro oblast podpory 3.1je tato definice konkrétně uvedena v těchto dokumentech:

Prováděcí...

celá odpověď

Co dělat v případě, kdy jsem využil(a) možnosti nepředkládat průběžnou monitorovací zprávu, pokud měla být podána v rozmezí 1 měsíce před odevzdáním etapové/závěrečné zprávy, ale před předložením etapové/závěrečné zprávy jsem podal(a) Oznámení příjemce o změnách v projektu, kterým se změnil finanční plán a tím došlo k oddálení termínu podání etapové/závěrečné monitorovací zprávy a k opětovnému vzniku povinnosti předložit průběžnou monitorovací zprávu?

Pokud došlo k opětovné povinnosti předložit průběžnou monitorovací zprávu z uvedeného důvodu, příjemce předloží do 10 kalendářních dnů od podání Oznámení příjemce o změnách v projektu na příslušný Územní odbor realizace programu průběžnou monitorvací zprávu...

celá odpověď

Je nutné evidovat příjmy u podpory de minimis?

U podpory de minimis není nutné evidovat příjmy, evidence příjmů je nezbytná u projektu, jehož celkové náklady jsou vyšší než 1 mil. EUR.

Na jakém principu funguje podpora de minimis?

De minimis představuje takovou podporu, která nesmí spolu s ostatními podporami „de minimis“ poskytnutými jednomu příjemci za dobu předchozích tří let přesáhnout výši odpovídající částce 200 000 EUR. Pro přepočet se použije měnového kurzu Evropské centrální banky...

celá odpověď

Musí příspěvkové organizace uvádět do smlouvy i účet zřizovatele?

"Na základě novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, která je účinná od 1. 4. 2009, je dle ustanovení § 28 odst. 11 finanční vztah mezi poskytovatelem veřejných finančních prostředků a příspěvkovou organizací zprostředkován...

celá odpověď

Je možno nastavit rezervu na vícepráce již při vyplňování žádosti o poskytnutí dotace?

Nelze. Rezervu na vícepráce lze vytvořit pouze v případě, kdy je plánovaná hodnota zakázky na stavební práce vyšší než výsledná nabídková cena vybraného dodavatele uvedená ve smlouvě. Pak může příjemce prostřednictvím Oznámením příjemce o změnách v projektu/ve...

celá odpověď

V jaké podobě má být elektronická verze rozpočtu?

Rozpočet musí být zpracovaný např. v programu KROS plus, resp. v dalších programech pro rozpočtování pod systémem Windows ve tvaru obecného rozpočtového formátu (orf) či v Excelu (xls). Další podmínky na strukturu rozpočtu jsou uvedeny v Metodickém pokynu č. 13 „Postup...

celá odpověď

Je věcné břemeno považováno za takové zatížení, které je pravidly ROP SV zakázáno?

Na majetku, který žadatel vkládá do projektu, muže být věcné břemeno bez omezení, ale na majetku pořízeném z dotace může být věcné břemeno zřízeno pouze se souhlasem řídícího orgánu, kterému musí ze strany příjemce předcházet řádné nahlášení změny v...

celá odpověď

Jaké je časové členění projektu?

Přípravná fáze zahrnuje vše co předchází fyzické realizaci projektu. Realizační fáze obsahuje veškeré činnosti , které jsou předmětem předkládaného projektu, a které vedou ke splnění cílů projektu, až do podání poslední žádosti o platbu a její...

celá odpověď

Projekt má k dispozici platné stavební povolení. Odrazí se na jeho platnosti skutečnost, že u některého vyjádření dotčených osob (ČEZ, RWE, telekomunikace,…) již vypršela platnost?

Tato skutečnost nemá vliv na platnost stavebního povolení. Je rozhodující, zda je vydáno platné stavební povolení.

Musí žadatel předložit spolu se žádostí o poskytnutí dotace jen povinné přílohy nebo může přílohy rozšířit také o nepovinné přílohy?

Žadatel může přiložit dle vlastní úvahy další (volitelné) přílohy, které jsou nad rámec povinných příloh. Tyto přílohy žadatel v žádosti dodefinuje sám.

Je možné, aby žadatel předložil „nanečisto“ finálně uloženou žádost vč. povinných příloh a požadoval, aby pracovníci Územního odboru realizace programu provedli „zkušebně“, „nanečisto“ hodnocení přijatelnosti a formální kontrolu projektu?

Pracovníci Územních odborů realizace programu provádí kontrolu přijatelnosti a kontrolu formálních náležitostí projektu až po předložení projektu dle podmínek definovaných v Příručce pro žadatele a příjemce a po jeho zaregistrování v IS Monit7 . Tzv. „zkušební“...

celá odpověď

Jednou z povinných příloh k žádosti o poskytnutí dotace je stavební položkový rozpočet. Jakým způsobem mám přepočítat stavební položkový rozpočet z března roku 2004, abych jej mohl použít jako přílohu k žádosti?

Žadatel má dvě možnosti:

  1. Celý starší rozpočet aktualizuje na aktuální ceny materiálu a prací a takto aktualizovaný rozpočet předloží jako povinnou přílohu k žádosti o poskytnutí dotace. Žadatel rozklíčuje jednotlivé položky ze stavebního rozpočtu dle...

    celá odpověď

Jak je definována hranice průmyslové zóny, aby byla splněna podmínka, že jde o zónu malého rozsahu.

Za průmyslovou zónu malého rozsahu je v rámci ROP SV považováno takové ucelené území, jehož rozloha nepřesahuje 5 ha, a které je určeno prostřednictvím územního plánu pro průmyslové či podnikatelské využití. Konkrétně jde především o následující způsoby...

celá odpověď

V případě, že máme na některé objekty, které jsou součástí projektu stavební povolení a na některé v době registrace žádosti pouze územní rozhodnutí přijdeme o 10 bodů v kritériu 1.5. bodovací tabulky nebo je možné získat body v rozmezí někde mezi 0-10 bodů za částečné naplnění kritéria 1.5. v bodovací tabulce?

Pakliže v rámci jednoho projektu nepředloží žadatel společně s žádostí všechna stavební povolení (s nabytím právní moci), která jsou vyžadována, nezískává žádný bod. Má-li žadatel při registraci žádosti všechna požadovaná stavební povolení (s nabytím...

celá odpověď

Který směnný kurz CZK/EU, resp. kurz ke kterému datu by měl použít žadatel pro určení zda celková částka veřejných prostředků na projekt přesáhla limit 500 000 € pro potřeby publicity dle Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006?

Pro výpočet použije žadatel kurz platný v době podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace (resp. kurz platný v době nabytí platnosti Smlouvy o poskytnutí dotace).

Pokud by se žadatel při výpočtu přiblížil stanovené hranici na méně než 5%, řídící orgán doporučuje...

celá odpověď

Co je myšleno celkovým veřejným příspěvkem u stanovení hranice 500 000 EUR pro potřeby publicity dle Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006?

Celkovým veřejným příspěvkem je myšlena dotace z Regionální rady.

Považuje se za splnění povinné publicity vytvoření webové stránky projektu jakožto nové rubriky (podstránky) stávajícího webu žadatele (města?) nebo projekt musí mít svůj web (vlastní adresu) ?

Webové stránky projektu nepatří mezi povinnou publicitu, ale jsou pouze jedním z dalších prostředků publicity. Tyto webové stránky lze vytvořit i jako novou rubriku na stávajícím webu žadatele.

Žadatel typu nezisková organizace nebo zájmové sdružení právnických osob chce předložit projekt v rámci oblastí podpory 2.1, 2.2, 2.3 nebo 3.2. Jakým způsobem doloží, že splňuje definici veřejnoprávního charakteru žadatele?

Předkládá-li zájmové sdružení právnických osob nebo nezisková organizace (občanské sdružení, obecně prospěšná společnost, církevní právnická osoba, nadace) projekt v rámci oblastí podpory 2.1, 2.2, 2.3 nebo 3.2, musí dle platné dokumentace k Regionálnímu...

celá odpověď

Budou zvýhodněni žadatelé, kteří budou žádat menší procento z dotace (a budou tedy mít větší podíl z vlastních prostředků)?

Žadatelé nebudou v tomto případě nijak zvýhodněni. Žádné z bodovacích kritérií bodovací tabulky nehodnotí projekt podle výše požadované dotace. To se týká jak celkové částky dotace, tak i procentuálního poměru dotace k celkovým způsobilým výdajům projektu.

Ve kterých případech je možné, aby na majetku dotčeném projektem bylo zástavní právo?

Zástavní právo nesmí být zřízené k majetku, který je vkládán do projektu, nebo který je v rámci projektu pořízen (mimo zástavního práva souvisejícího s předfinancováním projektu). Je akceptovatelné, aby byl zastaven pozemek pod objektem a objekt ne.

Jak by se postupovalo v případě, kdy by vzniklo zástavní právo v průběhu udržitelnosti projektu? Ohrozilo by to udržitelnost dotace?

Příjemce je povinen po dobu udržitelnosti projektu nakládat s majetkem spolufinancovaným z ROP SV s péčí řádného hospodáře a majetek nezatěžovat věcnými právy třetích osob včetně zástavních práv. S výjimkou zvláštních případů, kdy má příjemce k takovémuto...

celá odpověď

Kdo může být žadatelem v případě, kdy mezi způsobilými příjemci pro danou oblast podpory jsou i organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, ale majetek pořízený nebo zhodnocený z prostředků dotace nemůže být ve vlastnictví takové organizace zřizované obcí nebo krajem?

V případě, že majetek pořízený nebo zhodnocený z prostředků dotace nemůže být ve vlastnictví organizace zřizované obcí nebo krajem, musí být žadatelem vždy zřizovatel, tzn. obec nebo kraj.

Jak je definován veřejnoprávní subjekt, je-li vyžadováno, aby žadatel tuto definici splňoval?

Veřejnoprávním subjektem se rozumí jakýkoli subjekt, který:

  • je založený nebo zřízený za zvláštním účelem uspokojování potřeb obecného zájmu, který nemá průmyslovou nebo obchodní povahu,
  • má právní subjektivitu,
  • je financován převážně...

    celá odpověď

Kdo je to příjemce?

Příjemce je subjekt, který realizuje aktivity a dosahuje cílů oblasti podpory. Příjemce podpory uskutečňuje navržené aktivity prostřednictvím schváleného projektu, na část způsobilých výdajů obdrží dotaci z Regionální rady.

Pokud bude mít žadatel zvýhodněný úvěr od ČMZR banky, jedná se o souběh dotací?

Ano, jde o souběh dotací. U projektů nezakládajících veřejnou podporu nesmí být spolufinancován z jiných prostředků Společenství. U projektů zakládajících veřejnou podporu nesmí být spolufinancované z žádných jiných veřejných prostředků.

Může žadatel pronajmout nemovitost, kterou financoval z ROP (např. majitel penzionu pořízeného z ROP ho chce pronajmout provozovateli, protože sám penzion provozovat nechce?)

Žadatelem může být vlastník nemovitosti, který v žádosti musí uvést, že bude hotel pronajímat (tedy to bude mít jako součást projektu). Pokud by to v projektu neměl a později chtěl hotel pronajmout, musel by žádat řídící orgán o povolení. Nebo může být případně...

celá odpověď

Co se rozumí finančním ukončením projektu?

Finančním ukončením projektu se rozumí den, kdy byla připsána poslední platba na účet příjemce.

Jakým způsobem se bude provádět dokladování způsobilých výdajů v případě, že žadatel používá pouze elektronické bankovnictví?

Příjemce zřídí pro účely projektu/projektů samostatný bankovní účet/podúčet, který bude využíván pouze pro transakce spojené s realizací projektu a budou k němu vydávány vlastní výpisy.

Co všechno je platba v hotovosti? Kam lze zařadit nákup, kdy platba proběhla u pokladny kartou?

V případě, že výdaj bude uhrazen ze zvláštního bankovního účtu určeného pro projekt (i kartou), pak se nepovažuje za výdaj v hotovosti a nevztahuje se na něj omezení 5 000,- Kč pro platby v hotovosti.

Jak bude probíhat financování projektů?

Všechny platby budou ve formě ex post (kromě projektů technické pomoci). Bude možné předkládat žádost o platbu po uplynutí dvou měsíců po předložení předcházející žádosti o platbu, popř. po ukončení celého projektu. U projektů z 1. - 16. kola výzvy je možné...

celá odpověď

Za jak dlouho od předložení žádosti o platbu dojde k proplacení?

V případě, že je žádost o platbu kompletní, formálně správná a bez zjištěných nedostatků, jsou požadované finanční prostředky převedeny na účet příjemce do 60 kalendářních dnů od podání žádosti o platbu. Běh lhůty se v případě řízení o námitkách proti...

celá odpověď

Musí žadatel v příloze žádosti o poskytnutí dotace výpisem z bankovního účtu dokladovat, že má zajištěno financování projektu?

Ne, nemusí. Žadatel v čestném prohlášení, které je přílohou žádosti o poskytnutí dotace, prohlašuje, že má zajištěno plynulé financování projektu.

Je nutné dokládat přílohy Posouzení vlivu na ŽP a Natura 2000, pokud žadatel doloží právoplatné územní rozhodnutí nebo stavební povolení?

Pokud žadatel doloží právoplatné územní rozhodnutí nebo stavební povolení, má se za to, že již je vliv projektu na ŽP a systém NATURA 2000 posouzen v rámci stavebního resp. územního řízení. Pokud by byl vliv negativní, nebylo by povolení vydáno.

Pokud pro projekt...

celá odpověď

Při vyplňování elektronické žádosti v BENEFIT7 je možné zadat každý projekt pouze jako 1 etapu. Jak je to ale s členěním projektu v dokumentaci a s etapami pro podávání žádostí o platbu?

V BENEFIT7 je celý projekt zadán pouze jako 1 etapa. Délku jednotlivých fází v rámci projektu si stanovuje sám žadatel a vnitřní členění projektu je pouze na něm. Ze strany řídícího orgánu platí, že žadatel může podávat žádost o platbu vždy minimálně po 3...

celá odpověď

Je počet žádostí na jednoho žadatele nějak omezen?

Počet žádostí na jednoho žadatele není nijak omezen, ale žadatel nemůže žádat o dotaci vícekrát na stejnou aktivitu (např. na výstavbu jednoho a téhož penzionu ve více projektech).

K jakému datu je posuzováno, že je žadatel malým nebo středním podnikem (datum podání žádosti, podpisu smlouvy, platby, finančního ukončení, konec doby udržitelnosti) s ohledem na výši poskytnuté dotace?

Žadatel musí splňovat podmínku MSP ke dni předložení žádosti a ke dne nabytí účinnosti Smlouvy o poskytnutí dotace. Poslední okamžik, při kterém žadatel dokládá skutečnost, že je malým a středním podnikem je podpis Smlouvy o poskytnutí dotace.

Žadatel může...

celá odpověď

Jakých nejčastějších chyb se žadatelé o dotaci z ROP SV dopouštějí?

V následujícím odkazu naleznete tabulku nejčastěji se vyskytujících chyb společně s doporučením, jak se jich co nejlépe vyvarovat.

 

Je možné nalézt již zodpovězené nejčastější dotazy?

Ano, jsou uvedeny v souboru Často kladené dotazy, který se pravidelně doplňuje.

Je možné dostávat pravidelně informace e - mailem?

Ano, ale musíte se zaregistrovat. Registraci je možné provést zde.