P - S

1 2 3 4 5   Následující   ››

Operační manuál

Specifikuje podmínky podpory v jednotlivých fázích projektového cyklu (ve vztahu k žadatelům a příjemcům podpory) nebo způsob administrace a řízení podpory (ve vztahu k administrátorům projektu).

 

Partnerství

Partnerství je vztah mezi dvěma nebo více subjekty, jak soukromými tak veřejnými, který spočívá ve spolupráci subjektů při přípravě, realizaci nebo udržitelnosti projektu. Subjekty působící v partnerství jsou označováni jako tzv. partneři. Partneři nejsou příjemci ze SF ve smyslu všeobecných nařízení. Povaha právních vztahů mezi příjemcem a jeho partnery není založena na poskytování služeb (partnerem se nemůže stát dodavatel).

 

Platební a certifikační orgán

Platebním certifikačním orgánem (dále jen „PCO“) je ústřední orgán státní správy zodpovědný za celkové finanční řízení prostředků poskytnutých České republice ze Strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Výkonem funkce PCO pro SF/CF byl rozhodnutím ministra financí vydaném na základě usnesení vlády ČR č. 198 ze dne 22. února 2006 pověřen odbor Národní fond Ministerstva financí.

 

Podnik

Podnikem se v souladu s komunitárním právem rozumí jakýkoliv subjekt, který vykonává ekonomickou činnost, tj. činnost, která spočívá v nabízení zboží či služeb na určitém trhu, a to bez ohledu na svou právní formu a způsob financování. Podnikem dle práva EU jsou tedy nejen podnikatelé, ale i příspěvkové organizace, územní samosprávné celky, univerzity, nadace, apod., pokud vykonávají ekonomickou činnost.

 

Podnikatel

Podnikatelem se rozumí:

 
1 2 3 4 5   Následující   ››