Podmínky pro zřízení zástavního práva se podstatně mění

p.jpg Hradec Králové, Pardubice, Liberec – Komplikace, které Regionální radě Severovýchod přináší zřízení zástavního práva u nemovitostí a dalšího majetku příjemce dotace, přiměly Výbor Regionální rady ke schválení nového metodického pokynu. Ten mění podmínky a možnosti využití takového zajišťovacího prostředku.

„Řídící orgán Regionálního operačního programu Severovýchod identifikoval případy, kdy insolvenční řízení a prohlášení konkurzu na majetek příjemce vedlo k nevymožení částky již poskytnuté dotace, vzhledem k zřízenému zástavnímu právu na majetek přímo dotčený realizací daného projektu. Zástavní právo se tak stalo značným rizikem, na které Výbor Regionální rady Severovýchod reagoval,“ upřesnil ředitel Úřadu Regionální rady Severovýchod Zdeněk Vašák.

Na posledním zasedání Výboru tak byl schválen nový Metodický pokyn č. 59, který s účinností od
19. 9. 2014 ruší možnost zřízení zástavního práva na majetek přímo dotčený realizací projektu a na majetek pořízený z dotace, přičemž zástavy již odsouhlasené Řídícím orgánem před nabytím účinnosti tohoto pokynu zůstávají i nadále zachovány.

Podrobnosti k Metodickému pokynu č. 59 najdete zde.