Podnikatel

Podnikatelem se rozumí:

  • osoba zapsaná v obchodním rejstříku,
  • osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,
  • osoba2, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů.

Podpora v rámci oblastí podpor ROP se nevztahuje na podnikatelské subjekty, které provozují zemědělskou výrobu či prvovýrobu a na soukromé zemědělce, kteří jsou zapsáni do evidence podle zvláštního předpisu.

2 § 2 odst.2 písm. c) zákona č.513/1991 Sb., Obchodní zákoník