Popis způsobu hodnocení projektů

Po ukončení výzvy přistoupí pracovníci ÚORP k otevření obálek a kontrole přijatelnosti projektu a splnění formálních náležitostí. Hodnocení projektů podle bodovacích kritérií nesmí být prováděno před skončením kola výzvy s výjimkou dílčích projektů předkládaných v oblasti podpory 2.1.

Kontrola přijatelnosti projektu

Obecná kriteria přijatelnosti:

Žádost musí splňovat všechna následující kritéria:

 • žádost byla dodána na vytištěné výstupní sestavě IS BENEFIT7 pro dané kolo výzvy,
 • podle kontrolního znaku elektronické verze a vytištěné žádosti jsou obě verze shodné,
 • projekt je zaměřen pouze na jednu oblast podpory,
 • všechny listy žádosti jsou pevně spojeny a mají shodný kód,
 • převažující část projektu je realizována na území regionu soudržnosti Severovýchod a nebo  je region soudržnosti Severovýchod územím, které bude mít z realizace projektu užitek v souladu s podmínkami výzvy pro danou oblast podpory,
 • projekt je v souladu s legislativou EU a ČR (zejména týkající se veřejné podpory, ochrany hospodářské soutěže, vlivu na životní prostředí apod.), a žadatel stvrdil tento soulad čestným prohlášením,
 • projekt je v rozmezí minimálních (a, jsou-li stanoveny, také maximálních) celkových způsobilých výdajů stanovených pro danou oblast podpory,
 • projekt prokazatelně nemá negativní vliv na žádné z horizontálních témat,
 • žadatel splňuje definici příjemce pro danou oblast podpory,
 • žadatel potvrdil, že na kofinancování projektu není použito jiných dotačních titulů EU a pokud projekt zakládá veřejnou podporu či je financován v režimu de minimis také z jiných národních zdrojů včetně zdrojů územních samospráv.
 • termín realizace akce je v souladu s podmínkami daného kola výzvy,
 • v případě, že projekt bude financován dle nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 ze dne 24. října 2006, o použití článku 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční podporu, splňuje podmínky způsobilosti vymezené v režimu stanoveném tímto nařízením (jde o posouzení, že projekt spadá do režimu blokové výjimky a že před datem tohoto potvrzení nebyly zahájeny stavební práce resp. nedošlo k právně závaznému příslibu objednávky zařízení),
 • projekt je v souladu s globálním a operačními cíli oblasti podpory,
 • projekt je v souladu se zaměřením dané oblasti podpory,
 • projekt je součástí schváleného IPRM[1],
 • projekt je v souladu s podmínkami dané výzvy pro předkládání žádostí.

Pro posouzení všech kritérií platí, že v případě, že si administrátor není jistý, zda má pro úplné posouzení daného kritéria přijatelnosti dostatek informací, může žadatele vyzvat dopisem k doplnění. Dopis musí obsahovat lhůtu, ve které má být informace doplněna.

Nesplní-li žádost kterékoli z kritérií přijatelnosti, je vyřazena z dalšího procesu administrace a žadateli je tato skutečnost oznámena do 5 pracovních dnů po skončení kontroly dopisem s doručenkou (Oznámení o nesplnění podmínek přijatelnosti a vyřazení z dalšího procesu administrace). Žadatel je v tomto dopise vyzván, aby si do 1 měsíce od doručení dopisu vyzvedl na ÚORP originál jím podané žádosti o poskytnutí dotace.

Žadatelům, jejichž projekty mají být financovány v souladu s nařízením Komise (ES) č. 1628/2006 ze dne 24. října 2006, o použití článku 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční podporu, je v případě úspěšného splnění všech kritérií přijatelnosti zaslán dopis s doručenkou Oznámení o splnění kritérií přijatelnosti, kde je jim potvrzeno s výhradou konečného výsledku, že jejich projekt splňuje podmínky způsobilosti vymezené v režimu stanoveném tímto nařízením. Pro tyto projekty se datum doručení Oznámení o splnění kritérií přijatelnosti stává počátečním datem způsobilosti výdajů.

 

Kontrola formálních náležitostí

U projektů, které úspěšně prošly kontrolou kritérií přijatelnosti, se dále provádí kontrola formálních náležitostí. Žádost musí splňovat všechna následující kritéria:

 • všechny údaje v žádosti jsou vyplněny formálně i věcně správně,
 • byl dodán předepsaný počet materiálů – žádost je dodána ve 2 pare vč. příloh (z nichž 1 je originál),
 • dodané povinné přílohy požadované v rámci dané oblasti podpory obsahují náležitosti dle seznamu pro jednotlivé oblasti podpory,
 • u žádostí v tištěné podobě je žádost podepsána žadatelem nebo jeho oprávněným zástupcem (včetně úředně ověřené plné moci žadatele tomuto oprávněnému zástupci),
 • jsou všechny přílohy k žádosti očíslovány podle seznamu příloh,
 • výdaje uvedené v žádosti jsou způsobilé – při nutnosti přesunout prostředky mezi rozpočtovými položkami lze tak učinit za podmínky, že tímto přesunem se projekt nedostane pod minimální hranici celkových způsobilých výdajů pro danou oblast podpory a zároveň může jít pouze o přesun položky chybně zařazené ve způsobilých výdajích do nezpůsobilých,
 • je projekt v souladu s pravidly uvedenými v Příručce pro žadatele a příjemce,
 • je projekt v souladu s finančním rámcem oblasti podpory
 • naplňují navržené monitorovací indikátory cíle projektu,
 • projekt splnil limit pro křížové financování, je-li křížové financování relevantní pro danou oblast podpory a projekt má být tímto způsobem financován.

Jestliže žadatel nesplní 1 nebo více formálních kritérií, zašle mu pracovník ÚORP poštou dopis s doručenkou (Výzva k doplnění formálních náležitostí projektu) s uvedením termínu na jejich nápravu - 7 kalendářních dnů od odeslání dopisu. Při doložení požadovaných údajů je žadateli vystaven Předávací protokol.

Pokud žadatel chybějící údaje ve stanovené lhůtě nedoloží, nebo jestliže údaje doplněné žadatelem jsou chybné nebo neúplné, není již žadatel znovu vyzýván, aby je doplnil, a projekt je vyřazen z dalšího procesu administrace. Tato skutečnost je žadateli oznámena dopisem s doručenkou (Oznámení o nesplnění formálních náležitostí projektu a vyřazení z dalšího procesu administrace). Žadatel je v tomto dopise vyzván, aby si do 1 měsíce od doručení dopisu vyzvedl na ÚORP originál jím podané žádosti o poskytnutí dotace.

V případě, že po doložení požadovaných údajů je žádost v pořádku, je předána k bodování.

 

Bodování projektu

Projekty, které prošly úspěšně kontrolou formálních náležitostí a kontrolou přijatelnosti, jsou hodnoceny podle bodovacích kritérií vyhotovených pro každou oblast podpory programu ROP SV.

U projektů probíhá hodnocení následujících oblastí:

Oblast podpory 1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2:

 • projekt jako celek (doporučující hodnocení ANO/NE; projekt se jako celek /ne/doporučuje) – hodnotiteli jsou 2 pracovníci ÚORP,
 • schopnosti žadatele, horizontální témata, plnění indikátorů (váha kritéria 20%) – hodnotiteli jsou 2 pracovníci ÚORP,
 • technická kvalita projektu (váha kritéria 40%) – hodnocení provádí 2 experti na technickou kvalitu,
 • potřeba a relevance projektu (váha kritéria 40%) – hodnocení provádí expertní komise.

 Oblast podpory 2.1, dílčí projekty:

 • Projekt jako celek (doporučující hodnocení ANO/NE; projekt se jako celek /ne/doporučuje) – hodnotiteli jsou 2 pracovníci ÚORP,
 • Schopnosti žadatele, horizontální témata, plnění indikátorů (váha kritéria 35%) -hodnotiteli jsou 2 pracovníci ÚORP,
 • Technická kvalita projektu (váha kritéria 65%) – hodnocení provádí expert RR na technickou kvalitu.

 Oblast podpory 5.2:

 • Hodnocení schopností a zkušeností žadatele (váha kritéria 30%),
 • Horizontální témata, naplňování indikátorů (váha kritéria 10%),
 • Kvalita projektu (váha kritéria 60%).

Hodnocení všech tří skupin kritérií provádí komise, která má 5 členů a je složena z pracovníků ÚRR.


[1]    Kritérium je relevantní pouze pro dílčí projekty integrovaného plánu rozvoje měst.