Poprvé se sešel nejvyšší poradní orgán vlády pro přípravu programového období 2014 - 2020

Strakova_akademie.jpg Dne 13. června 2013, se poprvé sešla na svém jednání Rada pro fondy Společného strategického rámce („Rada pro fondy SSR“). Rada je nejvyšší nadresortní poradní orgán vlády v oblasti evropských fondů. Na jednání členové projednali klíčové strategické dokumenty k využití prostředků kohezní politiky v ČR v budoucím období 2014-2020.

Předsedou Rady pro fondy SSR je předseda vlády. Výkonným místopředsedou je ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský, jehož tým byl pověřen přípravou období 2014-2020. Rada klade vysoký důraz na kvalitní a koordinovanou přípravu příštího programového období na všech úrovních a v rámci společného dialogu s partnery.
 
Rada pro fondy SSR je složena členy vlády, zástupci Asociace krajů ČR, zástupci Svazu měst a obcí, zástupci Národní sítě Místních akčních skupin, zástupci sdružení samospráv, zástupce Úřadu vlády, zástupci ministerstva pro místní rozvoj, zástupci zástupce nevládních delegací Rady hospodářské a sociální dohody ČR a v neposlední řadě také zástupce sítí nestátních neziskových organizací. Ministerstvo pro místní rozvoj dále zastupují pracovníci Národního orgánu pro koordinaci.
 
Příští programové období bude zaměřené na zvýšení konkurenceschopnosti, zlepšení péče o zdraví, na rozvoj páteřní infrastruktury, podpora sociálního začleňování, snižování rozdílů mezi jednotlivými oblastmi a také mimo jiné zefektivnění činnosti veřejné správy. Veškeré kroky tak povedou k jasnému a smysluplnému stanovení konkrétních oblastí podpory v jednotlivých operačních programech. Koordinace a provázanost jednotlivých aktivit na národní úrovni budou tak také přispívat k naplnění Strategie Evropa 2020. Rada pro fondy SSR bude pečlivě sledovat, hodnotit a eliminovat možná potenciální rizika při přípravě příštího programového období, aby čerpání dotací probíhalo v budoucnu bez zásadních překážek.
 
Mám dobrý pocit, když se dovídám, že Evropská komise i rámci neformálních vyjednávání pozitivně hodnotí stav příprav České republiky na příští programové období a naše země je mezi nejlepšími státy EU, říká výkonný místopředseda a ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský.
 
Poznámka:
Rada pro fondy SSR vznikla na základě usnesení vlády č. 302 z 24. dubna 2013, kdy byl zároveň přijat její Status a Jednací řád. Samotná myšlenka jejího vzniku byla schválena vládou již v listopadu 2012 v rámcii materiálu „Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové období 2014-2020“, který předložilo ministerstvo pro místní rozvoj a který vymezuje programy 2014 – 2020.