Předkládejte projekty zaměřené na rozvoj regionálních silnic

448t1_1_.jpg Na oblast podpory 1.1 sledující v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury je zaměřeno 19. kolo výzvy na předkládání žádostí o dotaci. Výbor Regionální rady ho vyhlásil od 11. ledna do 30. dubna letošního roku.

 „Žadatelé mohou v tomto termínu předkládat na Úřad Regionální rady a jeho Územní odbory projekty zaměřené na silnice II. a III. třídy, konkrétně jejich modernizaci, rekonstrukci a výstavbu, případně odstraňování bodových závad či bariér. Dotace čekají také na předkladatele projektů, které řeší eliminaci nepříznivých vlivů dopravy na obyvatelstvo či životní prostředí,“ uvedl Zdeněk Vašák, vedoucí Odboru metodického řízení programu a monitoringu z Úřadu Regionální rady. Ze strukturálních fondů Evropské unie je na tuto výzvu vyčleněno 880 milionů korun. Také 20. kolo výzvy bylo vyhlášeno 11. ledna. To je zaměřeno na oblast podpory 5.1, tedy podporu aktivit spojených s realizací a řízením ROP. V rámci 20. kola výzvy může předkládat projekty pouze řídicí orgán ROP Severovýchod s tím, že výzva potrvá do konce letošního roku.