Prioritní osa 2

V této sekci naleznete zodpovězené otázky k tématu prioritní osa 2.

Pojmy „nové vzdělávací programy“ nebo „alternativní formy vzdělávání"

Co se rozumí pod pojmy „nové vzdělávací programy“ nebo „alternativní formy vzdělávání“?

Pokud je projekt předkládán v rámci prioritní osy 2 (Rozvoj městských a venkovských oblastí) a je zaměřen na rekonstrukci, modernizaci a investice do vybavení a zařízení základních (včetně speciálních), středních a vyšších škol, musí žadatel/příjemce prokázat...

celá odpověď

Co se rozumí pod pojmem speciální základní škola?

Co se rozumí pod pojmem speciální základní škola? Lze za ni považovat i např. základní uměleckou školu?

Speciální škola je definována Vyhláškou MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí , žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Pro potřeby Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod je však...

celá odpověď

výzva 2.2 do konce období 2013

Bude ještě do konce období 2013 otevřena nějaká výzva 2.2 pro záměry měst (nad 5000) v regionu?

Evropská komise schválila na začátku roku 2011 změnu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, v rámci které došlo k realokaci finančních prostředků do prioritní osy 2 – Rozvoj městských a venkovských oblastí. V této souvislosti bude na zářijovém...

celá odpověď

žadatel dotace obec s méně než 500 obyvateli

Může být žadatelem/příjemcem dotace obec s méně než 500 obyvateli v prioritní ose 2, oblast podpory 2.3. venkov?

V rámci prioritní osy 2, oblasti podpory 2.3 Rozvoj venkova mohou žádat z řad obcí pouze ty, které mají alespoň 500 a maximálně 5000 obyvatel. Obec s počtem obyvatel nižším než 500 tedy není oprávněným žadatelem/příjemcem v rámci této oblasti podpory. Jako směrodatný...

celá odpověď

IPRM

Za jak dlouho po předložení žádosti o poskytnutí dotace jsou dílčí projekty IPRM schváleny k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace?

Pro dílčí projekty integrovaných plánů rozvoje měst je vypsána průběžná výzva (11. kolo). Schvalování dílčích projektů zajišťuje Výbor Regionální rady, který zasedá minimálně 4x ročně a ke schválení jsou na příslušné zasedání Výboru předkládány všechny...

celá odpověď

Jakou podobu má mít příloha Potvrzení o brownfields a kdo ho vystavuje?

Potvrzení musí obsahovat vyjádření, že se jedná o brownfields dle následující definice: zanedbané a v současnosti nevyužívané či málo využívané areály a objekty, které ztratily svoji funkci a využití, jsou opuštěné či nevyužité, nebo málo využité.
Vyjádření,...

celá odpověď

Je chráněné bydlení dle definice v § 51 zákona o sociálních službách způsobilou aktivitou v prioritní ose 2 – Rozvoj městských a venkovských oblastí ?

Při splnění definice chráněného bydlení uvedené v § 51 zákona o sociálních službách se jedná o způsobilou aktivitu v prioritní ose 2. Nesní se jednat o byty zvláštního určení ani o domov pro seniory, tento druh aktivit není...

celá odpověď

Ve Specifikaci oblasti podpory v Prováděcím dokumentu ROP NUTS II Severovýchod je u oblastí podpory 2.2 a 2.3 uvedeno, že podpora není zaměřena na oblast bydlení, a že v oblasti podpory nebudou investice zaměřeny do domovů pro seniory a bytů zvláštního určení. Jak jsou tyto pojmy definovány?

Tyto pojmy jsou definovány následovně: Byty zvláštního určení definuje § 9 odst. 1 zákona č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník, a to následovně: „Byty...

celá odpověď

Jak je definována hranice průmyslové zóny, aby byla splněna podmínka, že jde o zónu malého rozsahu.

Za průmyslovou zónu malého rozsahu je v rámci ROP SV považováno takové ucelené území, jehož rozloha nepřesahuje 5 ha, a které je určeno prostřednictvím územního plánu pro průmyslové či podnikatelské využití. Konkrétně jde především o následující způsoby...

celá odpověď