Prioritní osa 3

V této sekci naleznete zodpovězené otázky k tématu prioritní osa 3.

Turistická oblast

Jak je vymezena turistická oblast?

Turistická oblast je charakterizována jako územní celek specifických potenciálem převážně stejných přírodních, resp. kulturně-historických podmínek a vlastností pro rozvoj cestovního ruchu a rekreace. Potenciál daného území vytváří vhodné předpoklady pro realizaci...

celá odpověď

financování koupě historické nemovitosti s pro účely rekonstrukce a zřízení komerčního vy

Dobrý den, prosím o zodpovězení dotazu. Lze v rámci Regionálního operačního program NUTS II Severovýchod
financovat koupi a následnou rekonstrukci historického objektu pro účey jeho následného využití pro komerční účely - zřízení penzionu, restaurace a tím podpořit turistický ruch v místě? Pokud ano, prosím o informace za jakých podmínek případně na koho se mohu s dotazem o bližší informace obrátit? Velice vám děkuji za odpověď. S pozdravem Radim Ryška

Vážený pane Ryško,
v rámci ROP Severovýchod bylo možné za daných podmínek financovat rekonstrukci nemovitosti na komerční objekt za účelem rozvoje cestovního ruchu. Nakup nemovitosti byl v takovém případě možný pouze do maximální výše 10% celkových způsobilých...

celá odpověď

Chystá NUTS II Severovýchod v dohledné době výzvu pro osu 3.1?

Uvažujeme o projektu specializovaného zooparku v Pardubicích a rádi bychom ho přihlásili mezi žadatele o evropské dostace prostřednictvím NUTS II Severovýchod. Očekává se v dohledné době vypsání nějaké výzvy v operační ose 3.1, kam by takový projekt spadal? A dá se s někým takový projekt konzultovat?

Předem děkuji za odpověď.

Jan Potůček,
Dialog pro Pardubice, o.s.

Bohužel, s ohledem na skutečnost, že alokace na danou oblast podpory je v tuto chvíli vyčerpána, není v aktuálním plánu výzev pro oblast podpory 3.1 schválena žádná další výzva. Plán výzev je Výborem Regionální rady pravidelně aktualizován a lze jej nalézt na našich...

celá odpověď

Definice výrazů viz výše

Vážení přátelé,
sdělte mně prosím, kde naleznu veřejně přístupnou definici - kulturně-historická památka a památka obecně - použitou v Prováděcím dokumentu str. 58 nejlépe v roce 2008.

Definici kulturně-historické a technické památky lze nalézt v Prováděcím dokumentu ROP Severovýchod a Příručce pro žadatele a příjemce ROP Severovýchod. Například pro 2. kolo výzvy pro oblast podpory 3.1je tato definice konkrétně uvedena v těchto dokumentech:

Prováděcí...

celá odpověď

Co se rozumí pojmem „atraktivita“ cestovního ruchu?

Atraktivita CR (turistická atraktivita) = součást přírody (jeskyně, vodopád apod.) nebo objekt (památka, muzeum, sportoviště, rozhledna apod.), kterou účastník CR navštěvuje s cílem prohlídky, využití či shlédnutí. Tuto definici uvádíme na našich webových stránkách...

celá odpověď

Co se rozumí pojmem „rekreační středisko“?

Jde o místo (území) vybavené pro rekreaci, často specializované na určitý typ rekreace (sportovní pobyty, rekreace u vody, zimní rekreace,....). Přičemž pojmem rekreace se rozumí souhrn odpočinkových činností, provozovaných ve volném čase a často jako jedna z forem CR....

celá odpověď

Co se rozumí pojmem „bezprostřední vazba“ na rozvoj CR v regionu?

Taková vazba, která má přímou souvislost s CR v regionu, a kterou lze jako takovou prokázat.

Co se rozumí pojmem „šetrné využití“ kulturně-historických a technických památek pro CR?

Jde o takové využití památky, které má návaznost na CR a zároveň je přiměřené s ohledem na typ památky při zachování rázu památky.

Může v OP 3.1. žádat fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelem dle ust. § 2 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku, ale zároveň je podnikatelem dle ust. § 2 odst. 2 písm. a), b) nebo c) obchodního zákoníku?

Podpora v cestovním ruchu, oblast podpory 3.1. se nevztahuje na osobu provozující zemědělskou výrobu (tj. podnikatele dle ust. § 2 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku) kvůli překryvu s PRV. Pokud je však subjekt zároveň podnikatelem dle ust. § 2 odst. 2 písm. a), b) nebo c)...

celá odpověď

Jaká je definice kongresového centra a kongresové turistiky pro potřeby ROP NUTS II Severovýchod?

Při posuzování tématu kongresové turistiky vycházíme z obecně přijímaných definic, které také uvádíme na webových stránkách Regionální rady ve slovníčku pojmů:
Kongresová centra - jsou specializovaná místa pro pořádání kongresů a jsou určena zpravidla pro...

celá odpověď