Prioritní osy ROP SV

ROP Severovýchod je rozdělen do 5 prioritních os, které jsou dále členěny do 12 oblastí podpory. Jeho priority jsou dané: rozvoj dopravní infrastruktury, měst a venkova, cestovního ruchu a podnikatelského prostředí. Bližší informace získáte v aktuálních dokumentech nebo v níže uvedených letácích, které blíže přibližují jednotlivé osy, včetně příkladů projektů.

Prioritní osa 101_notext.jpg  

je zaměřena na Rozvoj dopravní infrastruktury a je pro ni vyčleněno celkem 36 % celkové finanční alokace programu, což představuje 244,3 mil. EUR. Tato prioritní osa se dále dělí na tři oblasti podpory a to na: Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury, kde se budou podporovat projekty zaměřené na modernizaci, rekonstrukci a výstavbu silnic II. a III. třídy, a odstraňování závad a bariér. Další oblastí je Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území, jejímž prostřednictvím budou financovány projekty obnovy vozového parku, zlepšení infrastruktury a cyklistické dopravy. Oblast podpory Rozvoj veřejných mezinárodních letišť si klade za cíl podporovat projekty na rozvoj leteckého provozu.

Souhrnné informace zde.

Prioritní osa 2 02_notext.jpg

se orientuje na Rozvoj městských a venkovských oblastí a je druhou největší oblastí co se týče finanční alokace, která činí 37 % což představuje 247,7 mil. EUR. I tato prioritní osa se dále dělí na tři oblasti podpory: Rozvoj regionálních center – je určena pro města nad 50 tisíc obyvatel formou integrovaného plánu rozvoje měst, Rozvoj měst (města nad 5 tisíc obyvatel) a Rozvoj venkova (pro obce mezi 500 a 5000 obyvateli). Všechny oblasti podpory jsou zaměřeny na regeneraci a revitalizaci brownfields, obnovu částí měst a infrastruktury v oblasti školství, vzdělávání, zdravotnictví a sociálních věcí.

Souhrnné informace zde.

Prioritní osa 3 03_notext.jpg

chce pomoci Cestovnímu ruchu a je pro ni určeno 20 % z celkové alokace programu (133,4 mil. EUR) a tvoří ji dvě oblasti podpory: Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti CR, kde budou realizovány především projekty modernizace infrastruktury CR, revitalizace památek a podpora jejich dostupnosti. Oblast Marketingové a koordinační aktivity v oblasti CR bude pomáhat projektům zaměřeným na marketingovou podporu CR a propagaci regionů.

Souhrnné informace zde.

Prioritní osa 4 04_notext.jpg

si klade za cíl pomoci Rozvoji podnikatelského prostředí celkovým objemem 4 % z alokace programu, což představuje 26,2 mil. EUR. Dělí se na dvě oblasti podpory: Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání, kde je cílem podporovat projekty zaměřené na revitalizaci brownfields pro podnikatelský sektor a Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu, která je zaměřena na zlepšení podmínek pro praktickou výuku převážně na středních školách a v učilištích v úzké spolupráci s podniky.

Souhrnné informace zde.

Prioritní osa 5 05_notext.jpg

Technická pomoc si klade za cíl zajistit optimální administrativní kapacitu za účelem efektivní a bezproblémové realizace programu a dále stimulovat dostatečnou absorpční kapacitu regionu. Je reprezentována dvěma oblastmi podpory: Podpora aktivit spojených s realizaci a řízením ROP a Podpora absorpční kapacity regionu NUTS II Severovýchod. Záměrem je asistovat při realizaci projektů, podporovat tvorbu pilotních projektů, realizovat účinnou publicitu a reklamu celému ROP SV. Pro tyto aktivity je vyčleněno celkem 3 % celkové alokace programu ROP SV, což předpokládá vyčerpat cca 19,7 mil. EUR.