Projekty z poslední venkovské výzvy schváleny,

VRR_3.JPG Hradec Králové - Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod zasedal ve středu 17. června 2009 v královéhradeckém Regiocentru. Schvaloval dotace na venkovské projekty, prodloužil termín jedné z aktuálních výzev zaměřené na podporu rozvoje infrastruktury pro podnikání a rozhodl o významném urychlení proplácení dotací z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.

K nejsledovanějším bodům programu královéhradeckého zasedání patřilo schvalování dotací
na projekty zaměřené na rozvoj venkova. Starostové obcí, projektoví manažeři a další, kteří se podíleli na tvorbě projektů v rámci 10. kola výzvy, netrpělivě očekávali výsledek červnového zasedání. Výbor nakonec schválil 66 projektů: 26 z  Královéhradeckého a stejný počet z Pardubického kraje,
14 projektů z Libereckého kraje. Celková dotace přesahuje 988 milionů korun, z toho 908 milionů korun je příspěvek plynoucí z Evropského fondu pro regionální rozvoj, z něhož čerpá právě Regionální operační program NUTS II Severovýchod. „V desátém kole výzvy vyhlášeném od 5. listopadu 2008 do 30. ledna tohoto roku se zaregistrovalo rekordních 173 žádostí o dotaci, což je nejvíc v historii Regionálního operačního programu Severovýchod. Dvacet projektů bylo vyřazeno během administrace na Úřadu Regionální rady. Třináct z nich nesplnilo podmínky přijatelnosti a sedm zbývajících skončilo na kontrole formálních náležitostí,“ uvedl ředitel Úřadu Regionální rady Zdeněk Semorád. Projekty zaměřené na oživení veřejných prostranství, zvýšení bezpečnosti obyvatel a ochrany majetku, vzdělávání, rekonstrukce či výstavby obecních a multifunkčních domů i sportovišť tentokrát podávaly kraje, také obce s pěti sty až pěti tisíci obyvateli, dále organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, dobrovolné svazky obcí, nestátní neziskové organizace, hospodářská komora a její složky či zájmová sdružení právnických osob. „V rámci Regionálního operačního programu byla výzva zaměřená na rozvoj venkova vyhlášena naposledy, neboť schválené projekty zcela vyčerpaly předpokládanou alokaci určenou na tuto oblast,“ řekl Radko Martínek, předseda Regionální rady a pardubický hejtman. Největší dotace v rámci Pardubického kraje přesahující třiapadesát milionů korun patří Lázním Bohdaneč s projektem zaměřeným na rozvoj infrastruktury města. Více než 38 milionů korun má přislíbeno Městečko Trnávka na výstavbu obecního domu. Pětadvacetimilionovou dotaci dostane projekt Pardubického kraje, který je zaměřen na jevíčské integrační zařízení pro osoby se zdravotním postižením. V Královéhradeckém kraji patří k největším projektům rekonstrukce obecního domu ve Velkém Poříčí s dotací za bezmála 49 milionů korun. Dalších více než 46 milionů korun získal Františkánský klášter v Hostinném, 30 milionů korun je určeno na rekonstrukci zpevněných ploch na Trčkově náměstí a v Zámecké ulici v Opočně. Za Liberecký kraj je třeba uvést bezmála 76timilionovou dotaci určenou na výstavbu komunitního centra obce Sloup v Čechách. Dalších více než 56 milionů korun má přislíbeno město Cvikov na rekonstrukci multifunkčního centra Sever. Téměř 23 milionů korun získají Hodkovice nad Mohelkou na výstavbu sportovního areálu základní školy. Všechny předložené projekty jsou zveřejněny na www.rada-severovychod.cz v sekci Výzvy a dokumenty/Ukončené výzvy/PO-2 Rozvoj městských a venkovských oblastí/10. kolo výzvy. Neoficiální seznam schválených projektů je na webu ke stažení, oficiální výsledky budou tamtéž zveřejněny do konce června. Ke stěžejním bodům programu patřilo také prodlužování jedné z aktuálních výzev, zaměřené na rozvoj infrastruktury pro podnikání. Výbor Regionální rady, tvořený čtyřiadvaceti zastupiteli Libereckého, Královéhradeckého a Pardubického kraje, rozhodl o tom, že výzva vyhlášená letos 23. března skončí namísto 18. června o dva a půl měsíce později, tedy 31. srpna. „Výzva sleduje revitalizaci brownfields, tedy oživení zanedbaných nebo opuštěných objektů, které je třeba znovu využít. Prodloužila se vzhledem k tomu, že byl dosud předložen pouze jeden projekt,“ pokračoval Radko Martínek. Podnikatelům se tak nabízí další dva měsíce, jež mohou využít k důkladné přípravě svých záměrů. Na rozšíření a zlepšení využitelnosti nemovitostí určených pro podnikatelské aktivity je v ROP Severovýchod vyčleněno 250 milionů korun. Členové Výboru dále rozhodli o změně v systému plateb, která přispěje k významnému urychlení proplácení dotací z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Příjemce dotace nyní předkládá Úřadu Regionální rady žádost o platbu s povinnou přílohou, která obsahuje proplacené faktury. Následuje kontrola výběrových řízení a samotné žádosti o platbu s tím, že pokud nejsou shledány žádné problémy, požadovaná částka uvedená v žádosti o platbu je  příjemci zaslána na účet. To znamená, že od chvíle, kdy příjemce dotace proplatí faktury dodavateli, čeká dva až tři měsíce na dotaci od Regionální rady. „Tuto lhůtu chceme podstatně zkrátit a myslím si, že NUTS II Severovýchod udělá průlomový krok, který je využitelný všemi operačními programy v České republice,“ řekl předseda Regionální rady. Od 1. srpna se tedy dnes povinná příloha s fakturami stane nepovinnou. „Po kontrole žádosti o platbu, která v případě, že žádost nebude mít výraznější nedostatky, zabere maximálně dva měsíce, vyzveme příjemce k zaplacení faktur. Hned na to zkontrolujeme výpis z účtu, v němž budou fakturační platby zaznamenány a maximálně do pěti dnů budou Regionální radou proplaceny. Příjemce tedy počká na dotaci jen pět dní od zaplacení faktur a ne dva až tři měsíce, jak tomu bylo dosud,“ vysvětlil Radko Martínek a dodal: „Nové postupy zapracujeme nejpozději do 1. září tohoto roku do závazných dokumentů Regionální rady, takže příjemci budou o novém systému plateb jasně a včas informováni.“  

 

Další zasedání Výboru Regionální rady je naplánováno na 20. září 2009 v Pardubicích.