Proměny bohdanečského ráje

Moderní obec | 1.9.2011

Obce se statutem lázeňského místa by měly pro klienty lázní vytvářet příjemné prostředí i mimo léčebný areál. K tomu přispívají drobné stavby a terénní úpravy veřejných ploch.

Cestou investic do revitalizace veřejného prostranství se vydalo vedení Lázní Bohdaneč (3200 obyv.), v souladu s dlouhodobým plánem strategického rozvoje. Ten už ve své první verzi zdůrazňoval rozvoj lázeňsko-rezidenčního charakteru města. Nic na tom nezměnila ani jeho letos aktualizovaná podoba.
Dlouhodobě uplatňovaná koncepce se vloni promítla do nové podoby lokality V Ráji zahrnující dosud zanedbané náměstí Bratranců Veverkových a přilehlé části ulic o rozloze 1,58 ha. Součástí úprav byly: * revitalizace toku Rajské strouhy; * obnova vysoké zeleně; * vytvoření nových travnatých ploch s rozvodem umělých závlah; * vybudování stezek pro pěší a cyklisty; * výstavba kolonády – piazzetty; * rekonstrukce stávající sítě komunikací
a autobusových zastávek; * výstavba místní obslužné komunikace.
Projekt trval od března do října 2010 s podporou dotace z ROP Severovýchod.

Úprava Rajské strouhy

Při předchozí úpravě byl potok v dané lokalitě spoután do rovného koryta s vysokými betonovými hrázemi. Zabránilo se tím sice častým záplavám okolního prostranství, ale zcela ztratil svůj přirozený charakter. Po současné revitalizaci (asi 4,8 mil. Kč) je Rajská strouha jednou z přitažlivých dominant náměstí, neboť došlo k rozvolnění jejího tvaru díky četným meandrům. Pro malé průtoky je tok veden v betonovém korytu, zatímco v případě zvýšení vodní hladiny se voda rozlije do celého jeho lichoběžníkového profilu. Tím je zajištěna jeho retenční funkce. Navíc jsou přírodní prvky podpořeny obnovou zelených trávníkových ploch, výsadbou živých plotů a nových stromů.

Kolonáda s nápadem

Nový stavební objekt – kolonáda (piazzetta) nahradila někdejší obchod spojený s čekárnou pro cestující autobusovou dopravou (náklady asi 7,2 mil. Kč.). Navazuje na lávku pro pěší a cyklisty přes Rajskou strouhu a částečně ji stíní dřevěné lamely. Její konstrukci tvoří zeď, která pohledově odděluje rekonstruované veřejné prostranství od zástavby rodinných domů a dále pergola podpíraná sloupy s osvětlením v úpravě antivandal. Na zeď lemující piazzettu v délce 102,9 m a výšce 3,5 m a tloušťce 0,33 m byly použity cihly plné Klinker. Zeď i pergolu porůstá popínavá zeleň, sadovou úpravu před nimi tvoří výškově modelované elipsovité ostrůvky s porostem trvalek a travin.
Součástí piazzetty je čekárna pro cestující hromadnou dopravou, jež je oddělena od místnosti technického zázemí kolonády stěnou z bezpečnostního skla, a veřejné WC s bezbariérovou úpravou. Výhodou je, že konstrukce piazzetty umožňuje budoucí vestavbu přestavitelných buněk zaplňujících pergolu s nabídkou různých služeb.

Bezpečné stezky pro kola i pěší

Součástí úpravy lokality je síť nových sdružených stezek pro pěší a cyklisty (6 mil. Kč). Na ně je vyvedena dosavadní cyklostezka z 9 km vzdálených Pardubic. Stezky plní zároveň funkci chodníků, a to za podmínek rovných příležitostí pro osoby se sníženou mobilitou. V místech vjezdů a přechodů jsou sníženy obruby a osazeny bezpečnostní prvky – varovné a signalizační pásy.
Šířka sdružených stezek se pohybuje v rozmezí 3–3,5 m, přičemž jejich celková rekonstruovaná plocha je 2290 m2. Povrch tvoří zámková dlažba Best Klasiko, pouze v prostoru před piazzettou a před Masarykovým náměstím mozaiková žulová dlažba. Za zmínku také stojí, že výškové nivelety se odvíjejí od přilehlých místních obslužných komunikací.
Vedení města i občané doufají, že provedené úpravy budou funkční po několik následujících desetiletí. Jsou totiž v plném souladu s novou strategickou vizí jediného lázeňského města Pardubického kraje. V prvním pololetí letošního roku ji po projednání s veřejností jednomyslně přijalo místní zastupitelstvo. Pro následující léta stanovuje tři hlavní pilíře udržitelného rozvoje, z nichž jedním je podle slov starostky Ing. Květoslavy Jeníčkové právě vytváření příznivého životního prostředí. *