Publicita

V této sekci naleznete zodpovězené otázky k tématu publicita.

Publicita železničního kolejového vozidla

Jakým způsobem musí být zajištěna publicita u železničního kolejového vozidla zakoupeného v rámci 16. kola výzvy?

Z pohledu přílohy č. 10 PPŽP se jedná o pořízení movitého dlouhodobého hmotného majetku dle kapitoly 2.1.2 Pravidel publicity, kde se doporučuje v momentě, kdy je prostředek (předmět) uveden do provozu jej označit stálou vysvětlující tabulkou nebo štítkem (dle možnosti...

celá odpověď

Publicita na prostředcích veřejné hromadné dopravy

Jakým způsobem musí být zajištěna publicita u prostředků veřejné hromadné dopravy spolufinancovaných z ROP SV?

Jedná se o pořízení movitého dlouhodobého hmotného majetku dle kapitoly 2.1.2 Pravidel publicity, kde se doporučuje v momentě, kdy je prostředek uveden do provozu jej označit vysvětlující tabulkou nebo štítkem (dle možnosti daného prostředku), na kterém bude informace o...

celá odpověď

Který směnný kurz CZK/EU, resp. kurz ke kterému datu by měl použít žadatel pro určení zda celková částka veřejných prostředků na projekt přesáhla limit 500 000 € pro potřeby publicity dle Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006?

Pro výpočet použije žadatel kurz platný v době podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace (resp. kurz platný v době nabytí platnosti Smlouvy o poskytnutí dotace).
Pokud by se žadatel při výpočtu přiblížil stanovené hranici na méně než 5%, řídící orgán doporučuje...

celá odpověď

Co je myšleno celkovým veřejným příspěvkem u stanovení hranice 500 000 EUR pro potřeby publicity dle Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006?

Celkovým veřejným příspěvkem je myšlena dotace z Regionální rady.

Považuje se za splnění povinné publicity vytvoření webové stránky projektu jakožto nové rubriky (podstránky) stávajícího webu žadatele (města?) nebo projekt musí mít svůj web (vlastní adresu) ?

Webové stránky projektu nepatří mezi povinnou publicitu, ale jsou pouze jedním z dalších prostředků publicity. Tyto webové stránky lze vytvořit i jako novou rubriku na stávajícím webu žadatele

Lze mezi vedlejší způsobilé výdaje v rámci povinné publicity uvést i nákup vlajky EU (pro její povinné vyvěšování ve stanovené dny?)

Vyvěšování vlajky ve stanovené dny není definováno jako povinnost pro příjemce podpory. Povinnost užívat vlajky je definována v případě informačních akcí (blíže viz Příloha č. 10 PPŽP str. 17). V případě, že si zvolíte tuto formu publicity, tak je možné nákup...

celá odpověď