II/304 hranice okresů TU-RK, část 2.

-
 

Naprosto havarijní stav a nevyhovující odvodnění silnice druhé třídy v obci Hořičky se staly důvodem k pokračování rekonstrukce silnice II/304. Již v minulosti získal Královéhradecký kraj dotaci z ROP Severovýchod na první etapu této nákladné přeměny. Následně byl úspěšný i se svou druhou žádostí. Průjezd Hořičkami na hranici okresů Trutnov a Rychnov nad Kněžnou se tak zásadně změnil. Rekonstrukcí došlo k výměně a vylepšení technických parametrů vozovky, ke zvýšení únosnosti a zesílení její konstrukce. Zásadní rekonstrukcí prošlo také odvodnění komunikace. Vzhledem k nemožnosti prohloubení příkopů byla rekonstruována dešťová kanalizace. Obnoveno bylo také dopravní značení a nezapomnělo se ani na drobné terénní a vegetační úpravy. Rekonstrukcí komunikace a odstraněním bodových závad tak došlo ke zlepšení stavu komunikací II. a III. třídy v regionu, což přispěje nejen k zlepšení propojení uvnitř regionu, ale i ke zlepšení napojení na nadregionální silniční síť TEN-T.  

Příjemce Královéhradecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/35.01304
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 35
Doba realizace 14. červenec 2014 až 31. srpen 2015
Místo realizace Hořičky - Náchod
Celkové způsobilé výdaje 25 553 461,69 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 25 553 461,69 Kč
Z toho dotace EU 25 553 461,69 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět