II/501 Svatojánský Újezd - Choteč - Lužany - Špice

-
 

Trhliny, výtluky, různá šířka silnice, nefunkční příkopy i sesouvající se svah a bortící se krajnice byly jasným důvodem ke kompletní rekonstrukci silnice II/501 mezi Svatojánským Újezdem a Špicí procházející také přes obce Choteč a Lužany. Konkrétně byl rekonstruován úsek mezi Svatojánským Újezdem (křižovatka silnic II/501 a III/28434) a křižovatkou silnic I/16 a II/501 spolu s mostem přes Úlibický potok.  Kromě kompletní obměny povrchu vozovky a rozšířením na 6 metrů v celé délce, došlo především ke zpevnění náspů a krajnic a obnovení funkčnosti příkopů. Největším problémem silnice byla totiž voda, která neměla kudy odtékat a silnici tak výrazně poničila. Rekonstrukcí komunikace a odstraněním bodových závad tak došlo ke zlepšení stavu komunikací II. a III. třídy v regionu, což přispělo nejen k lepšímu propojení uvnitř regionu, ale i k návaznosti regionu na nadregionální síť TEN-T.  

Příjemce Královéhradecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/41.01394
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 41
Doba realizace 7. červenec 2014 až 31. říjen 2015
Místo realizace Dřevěnice
Celkové způsobilé výdaje 65 231 159,34 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 65 231 159,34 Kč
Z toho dotace EU 65 231 159,34 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět