III/28421 Vidochov - Stupná - Bělá u Pecky

-
 

Jedná se o modernizaci silnice III/28421 v úseku začínajícím 100 metrů za křižovatkou se silnicí I/16 a končícím v obci Bělá na křižovatce se silnicí III/284 20. Celková délka úseku je 6,510 km. Zesílil se silniční kryt, provedla se sanace části komunikace, obnoveno bylo odvodnění a nahradily se objekty s ukončenou životností. Dále byly doplněna záchytná bezpečnostní zařízení, některé obrubníky, výškové se vyrovnaly stávající zpevněné a nezpevněné vjezdy a místní komunikace. Rekonstrukce vyřešila také vyrovnání stávajících uličních vpustí, případně doplnění propustků a obnovu těch stávajících.   

Příjemce Královéhradecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/07.00426
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 07
Doba realizace 1. duben 2009 až 30. listopad 2009
Místo realizace Vidochov - Stupná - Bělá u Pecky
Celkové způsobilé výdaje 53 955 029 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 49 908 401,82 Kč
Z toho dotace EU 45 861 774,64 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie
Zpět