III/28435 Šárovcova Lhota - Hamerský mlýn

-
 

Projekt řešil problematiku stavební úpravy zesílení konstrukce vozovky a modernizaci odvodnění stávající komunikace III/28435 v úseku téměř od konce obce Šárovcova Lhota až po křižovatku s komunikací II/501 (Hořice - Lázně Bělohrad) u Hamerského Mlýna. Rekonstrukcí komunikace a odstraněním bodových závad došlo ke zlepšení stavu komunikací II. a III. třídy v regionu, což přispělo nejen k lepšímu propojení uvnitř regionu, ale i ke kvalitnějšímu napojení regionu na nadregionální silniční síť TEN-T.  

Příjemce Královéhradecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/41.01402
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 41
Doba realizace 6. duben 2015 až 31. říjen 2015
Místo realizace Šárovcova Lhota
Celkové způsobilé výdaje 9 537 085,50 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 9 537 085,50 Kč
Z toho dotace EU 9 537 085,50 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět