III/28526 Rokol - Nový Hrádek - Borová, 1. etapa

-
 

Stavba vyřešila modernizaci všech součástí pozemní komunikace III/28526 v úseku Rokol - Nový Hrádek. Předmětné území prochází jak extravilánem, tak intravilánem městysu Nový Hrádek. Součástí projektu byla rekonstrukce komunikace, obnova nezbytné části chodníků, úprava přechodu pro chodce, stranová přeložka kabelu, rekonstrukce opěrných zdí. Tím byla odstraněna jedna z bodových závad na této komunikaci. Avšak rekonstrukcí vozovky III/28526 se zlepšil stav celé silnice, což přispělo nejen ke zlepšení dopravního propojení regionu uvnitř, ale i k lepšímu napojení regionu na nadregionální silniční síť TEN-T.  

Příjemce Královéhradecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/29.01189
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 29
Doba realizace 25. březen 2013 až 31. leden 2015
Místo realizace Rokol - Nový Hrádek - Borová
Celkové způsobilé výdaje 24 177 355,60 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 20 550 752,25 Kč
Z toho dotace EU 20 550 752,25 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět