III/2997 Josefov - Rasošky

-
 

Část komunikace III/2997 mezi Josefovem a Rasoškami na Náchodsku prošla rekonstrukcí. Konkrétně je dnes už nový povrh díky dotaci z ROP Severovýchod položen v ulici Rudé armády a v úseku ulic Průmyslová – Dolnopleská. A změna to byla zásadní. Původní žulové kostky nahradil jednolitý asfaltový koberec. Obnoveno bylo také odvodnění vozovky, doplněny obrubníky silnice a značení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Nově byla navržena autobusová zastávka i místo pro přecházení.  Rekonstrukcí komunikace a odstraněním bodových závad tak došlo ke zlepšení stavu komunikací II. a III. třídy v regionu, což přispělo nejen k lepšímu propojení uvnitř regionu, ale i ke zlepšení napojení na nadregionální silniční síť TEN-T.  

Příjemce Královéhradecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/41.01397
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 41
Doba realizace 1. květen 2015 až 31. říjen 2015
Místo realizace Josefov - Rasošky
Celkové způsobilé výdaje 10 311 632,47 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 10 311 632,47 Kč
Z toho dotace EU 10 311 632,47 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět