Metodicko-vzdělávací středisko v Ústí nad Orlicí

-
 

Metodicko-vzdělávací středisko v Ústí nad Orlicí Investicí do modernizace nevyužívané budovy ve vlastnictví Pardubického kraje posloužila k vytvoření potřebných prostor pro zřízení střediska, které poskytuje péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, jež jsou výrazně znevýhodněny z hlediska začleňování se do společnosti. Ve středisku jsou dále rozšířeny diagnostické, psychoterapeutické a reedukační služby, které přispívají ke zvýšení sociální integrace skupin ohrožených sociální exkluzí. Metodicko-vzdělávací středisko Ústí nad Orlicí, jehož provozovatelem je Pedagogicko-psychologická poradna v Ústí nad Orlicí, slouží jak samotné poradně tak i nově vytvořenému Krajskému centru primární prevence.  

Příjemce PARDUBICKÝ KRAJ
Registrační číslo CZ.1.13/2.2.00/02.00263
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.2. Rozvoj měst
Kolo výzvy 02
Doba realizace 3. listopad 2008 až 29. leden 2010
Místo realizace Ústí nad Orlicí
Celkové způsobilé výdaje 24 822 811,64 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 22 961 100,76 Kč
Z toho dotace EU 21 099 389,89 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět