Modernizace silnic II/311 a III/31118 v úseku Nepomuky - Výprachtice

-
 

Obsahem projektu je modernizace silnic II/311 a III/31118 v úseku Nepomuky - Výprachtice v intravilánu.  Jedná se o úsek v celkové délce 1,05 km ve špatném stavebně - technickém a bezpečnostním stavu. Stávající vozovka je z asfaltového betonu, vykazuje značné poruchy a deformace, nerovnoměrnost příčných sklonů vykazuje havarijní stav. Na komunikaci je napojeno několik pozemních komunikací, sjezdů, hospodářských sjezdů různých šířek a napojení na soukromé nemovitosti a pozemky.  Nově bude modernizován kryt výše uvedených silnic - technologií frézování a opětovného nabalení, lokálně na prokazatelně neúnosných místech bude provedena celková sanace vozovky vč. konstrukčních vrstev, bude provedena reprofilace příkopů. Návrh nepřesahuje svým umístněním stávající silniční těleso silnice, resp. vozovka se navrženými úpravami nebude přibližovat k okolní výstavbě a tím i zvyšovat hlukovou zátěž z dopravy. V rámci stavby dojde k modernizaci svislého a vodorovného dopravního značení.  

Příjemce Pardubický kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/35.01293
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 35
Doba realizace 15. duben 2014 až 31. prosinec 2014
Místo realizace Výprachtice
Celkové způsobilé výdaje 12 867 497,10 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 12 867 497,10 Kč
Z toho dotace EU 12 867 497,10 Kč

Uvedené částky vycházejí ze Smlouvy o poskytnutí dotace

Zpět