Modernizace silnice II/322 - obchvat Chvaletic

-
 

Realizací projektu byl přeložen úsek silnice v délce 1,83 km, který prochází centrem města Chvaletice. Vysoká intenzita dopravy před realizací projektu zatěžovala obyvatele města hlukem a exhalacemi a takto vedená trasa a pohyb chodců byl důvodem zvýšeného nebezpečí pro účastníky silničního provozu. Nově navržená trasa je vedena v souběhu se železničním koridorem mimo zastavěné území. Ochranu obyvatel města před hlukem zajišťuje protihluková clona, pro chodce se vybudoval podchod k železniční zastávce ČD.  

Příjemce PARDUBICKÝ KRAJ
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/01.00013
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 01
Doba realizace 1. červenec 2008 až 30. červen 2010
Místo realizace Chvaletice
Celkové způsobilé výdaje 191 511 052,96 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 177 147 723,98 Kč
Z toho dotace EU 162 784 395,01 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie


Zpět