Přeložka komunikace II/592 Chrastava - III. etapa

-
 

Díky projektu dojšlo k dokončení přeložky z oblasti přímého centra města Chrastavy do nové trasy vedoucí podél Jeřice. Trasa slouží jako obousměrná dvoupruhová s chodníky, jsou upraveny i dotčené křižovatky, včetně řešení bezpečných přechodů pro chodce. Součástí projektu byly demolice objektů v kolizi s přeložkou, most, rek. nábřežní zdi, vybudování protihlukové. clony a vyvolané přeložky inženýrských sítí.  

Příjemce Liberecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/35.01315
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 35
Doba realizace 1. leden 2010 až 30. září 2015
Místo realizace Chrastava
Celkové způsobilé výdaje 33 692 060,53 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 33 692 060,53 Kč
Z toho dotace EU 33 692 060,53 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět