Příprava, provádění, monitorování a kontrola ROP SV 2013

-
 

Obsahem projektu bylo zajištění oblastí Tvorba, řízení a realizace programu, Monitoring, Organizace MV a VRR, Administrace a hodnocení projektů, Kontroly, Audit, Technické zajištění funkce ŘO a Personální zajištění programu. Projekt obsahoval náklady spojené s tvorbou, aktualizací a řízením ROP SV včetně překladů, náklady na pracovní schůzky a pracovní skupiny, na vyjednávání s EK, odbornou literaturu, právní poradenství, konzultační služby. Dále na správu a úpravu programu BENEFIT7 a MONIT7+, zajištění rozvoje Manažerského informačního systému, zasedání MV a VRR, náklady spojené s konzultacemi, administrací a externím hodnocením předložených projektových žádostí, zajištění kontrol projektů, konzultační služby a externí poradenství související s interním auditem, náklady spojené s technickým a provozním zajištěním ÚRR, náklady na mzdy, vzdělávání a cestovné pracovníků spadající pod kód oblasti intervence 85 a 86.  

Příjemce Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod
Registrační číslo CZ.1.13/5.1.00/30.01245
Prioritní osa Prioritní osa 5: Technická pomoc
Oblast podpory 5.1 Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP
Kolo výzvy 30
Doba realizace 1. leden 2013 až 31. leden 2014
Místo realizace Hradec Králové
Celkové způsobilé výdaje 59 664 000,00 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 59 664 000,00 Kč
Z toho dotace EU 59 664 000,00 Kč

Zpět