Příprava, provádění, monitorování a kontrola ROP SV 2014

-
 

Obsahem projektu bylo zajištění oblastí Tvorba, řízení a realizace programu, Monitoring, Organizace MV a VRR, Administrace a hodnocení projektů, Kontroly, Audit, Technické zajištění funkce ŘO a Personální zajištění programu. Projekt obsahoval náklady spojené se zajištěním aktivit nutných pro plynulé řízení ROP SV a aktivit souvisejících s přípravou a realizací příštího programovacího období 2014+. Náklady na pracovní schůzky a pracovní skupiny, na vyjednávání s EK, odbornou literaturu, právní poradenství, konzultační služby. Vytvoření úprav programu BENEFIT7 a MONIT7+, zajištění rozvoje Manažerského informačního systému, zasedání MV a VRR, náklady spojené s administrací a externím hodnocením projektů, zajištěním kontrol projektů, praktické pomoci při odborně zaměřených auditech a externího hodnocení kvality interního auditu. Náklady spojené s technickým a provozním zajištěním ÚRR, náklady na mzdy, vzdělávání a cestovné pracovníků spadající pod kód oblasti intervence 85 a 86.  

Příjemce Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod
Registrační číslo CZ.1.13/5.1.00/33.01269
Prioritní osa Prioritní osa 5: Technická pomoc
Oblast podpory 5.1 Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP
Kolo výzvy 33
Doba realizace 1. leden 2014 až 31. leden 2015
Místo realizace Hradec Králové
Celkové způsobilé výdaje 72 100 000,00 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 72 100 000,00 Kč
Z toho dotace EU 67 053 000,00 Kč

Zpět