Příprava, provádění, monitorování a kontrola ROP SV 2015

-
 

Obsahem projektu bylo zajištění oblastí Tvorba, řízení a realizace programu, Monitoring, Organizace MV a VRR, Administrace a hodnocení projektů, Kontroly, Audit, Technické zajištění funkce ŘO a Personální zajištění programu. Projekt obsahoval náklady na zajištění aktivit nutných pro plynulé řízení ROP SV a aktivit souvisejících s přípravou a realizací příštího programového období 2014+. Součástí projektu byly náklady na pracovní schůzky a pracovní skupiny, odbornou literaturu, právní poradenství, konzultační služby, dále na úpravy programu BENEFIT7 a MONIT7+, zajištění rozvoje Manažerského informačního systému, zasedání MV a VRR, náklady spojené s administrací a externím hodnocením projektů, zajištění kontrol projektů, praktické pomoci při odborně zaměřených auditech a obecně náklady spojené se zajištěním provozu řídícího orgánu. Nedílnou součástí byly náklady na mzdy, vzdělávání a cestovné pracovníků spadající pod kód oblasti intervence 85 a 86.  

Příjemce Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod
Registrační číslo CZ.1.13/5.1.00/40.01382
Prioritní osa Prioritní osa 5: Technická pomoc
Oblast podpory 5.1 Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP
Kolo výzvy 40
Doba realizace 1. leden 2015 až 31. prosinec 2015
Místo realizace Hradec Králové
Celkové způsobilé výdaje 72 578 100,00 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 72 578 100,00 Kč
Z toho dotace EU 62 417 166,00 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět