Realizace Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje

-
 

Projekt dále rozpracovává a realizuje Regionální inovační strategii Královéhradeckého kraje, konkrétně odvětví, která jsou v  kraji progresivní z hlediska výzkumu, vývoje a inovací. Patří mezi ně b iomedicína, textilní průmysl, strojírenství a automobilový průmysl, potravinářství a zemědělství, informační a komunikační technologie a v neposlední řadě obnovitelné zdroje a energetika.  Komplexní studie obsahovala část analytickou, technologický foresight (předvídání) a syntetickou část včetně opatření pro implementaci. Projekt umožnil aktérům inovačního systému hlouběji poznat odvětví s vazbou na růst konkurenceschopnosti regionu,  efektivněji zacílit své záměry, posílit vazby mezi výzkumným sektorem, podniky a veřejnou správou, efektivně zacílit Regionální inovační fond KHK jako finanční nástroj podporující výzkum a inovace. Dokument byl zpracován participativní metodou za účasti zástupců výzkumné sféry, aplikační sféry, zprostředkujících subjektů a veřejné správy. Bylo sestaveno 6 dílčích expertních skupin vedených externě najatými experty v dané oblasti. Cílem bylo získat zpětnou vazbu účastníků a podklady pro realizaci navazujícího delfského šetření a sestavení oborové SWOT analýzy. Delfské šetření proběhlo v návaznosti na expertní skupiny. Na provedené šetření bylo navázáno ohniskovými skupinami. V průběhu těchto skupin experti diskutovali s účastníky předloženou SWOT analýzu odvětví, návrhy na opatření a doporučení. Poslední aktivitou, kde byli zapojeni jednotliví aktéři inovačního prostředí, byl průřezový workshop.  

Příjemce Královéhradecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/4.2.00/21.01121
Prioritní osa Prioritní osa 4: Rozvoj podnikatelského prostředí
Oblast podpory 4.2. Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu
Kolo výzvy 21
Doba realizace 1. duben 2011 až 31. květen 2013
Místo realizace Královéhradecký kraj
Celkové způsobilé výdaje 3 295 830,08 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 2 801 455,56 Kč
Z toho dotace EU 2 801 455,56 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět