Rekonstrukce mostů Královéhradeckého kraje, 2. etapa

-
 

Díky projektu byly odstraněny bodové závady na komunikacích II. a III. třídy. Projekt navázal na modernizaci silniční sítě Královéhradeckého kraje, došlo k rekonstrukci dvou mostních objektů včetně jejich napojení na stávající komunikace II. a III. třídy. Zvýšila se tak únosnost obou mostů, rozšířily se, u mostu v Prkenném Dole došlo ke zvýšení bezpečnosti chodců vybudováním podchodu pro pěší. Projekt zvýšil bezpečnost provozu na komunikacích v Královéhradeckém kraji, snížil nehodovost, eliminoval vliv dopravy na životní prostředí, zkrátil čas přepravy cestujících a nákladu, snížil negativní vliv neuspokojivého stavu komunikace na vozidla. Díky projektu došlo také ke zkvalitnění napojení regionu na nadřazenou silniční síť TEN-T.  

Příjemce Královéhradecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/07.00427
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 07
Doba realizace 12. květen 2008 až 31. květen 2009
Místo realizace Velké Poříčí
Celkové způsobilé výdaje 49 724 144,57 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 45 994 833,72 Kč
Z toho dotace EU 42 265 522,88 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět