Tvorba, řízení a realizace programu 2008

-
 

Obsahem projektu bylo zabezpečit zajištění aktivit nutných k řízení a implementaci programu ROP Severovýchod. Projekt zahrnoval především náklady spojené s tvorbou a aktualizací dokumentů ROP SV včetně cizojazyčných překladů (ROP, PD, OM, PPŽP aj.);  výdaje související s pracovními schůzkami (ředitelé apod.) a pracovními skupinami (PS ROP, ROP tým, interní PS v rámci ÚRR, organizace PS mezi RR spadající pod oblast řízení), náklady na setkání souvisejí s vyjednáváním EK a další relevantní jednání;  odborná literatura, právní poradenství a konzultační služby (např. tvorba analýz, oponování materiálů) související s řízením a implementací programu a další nezbytné náklady související s řízením a realizací programu.  

Příjemce Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod
Registrační číslo CZ.1.13/5.1.00/03.00038
Prioritní osa Prioritní osa 5: Technická pomoc
Oblast podpory 5.1 Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP
Kolo výzvy 03
Doba realizace 1. leden 2008 až 31. leden 2009
Místo realizace Hradec Králové
Celkové způsobilé výdaje 3 480 000,00 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 3 480 000,00 Kč
Z toho dotace EU 2 958 000,00 Kč

Zpět