Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Regionální operační program NUTS II Severovýchod (dále i "ROP Severovýchod" či "ROP SV") je jedním z operačních programů České republiky, který je zacílen na podporu regionu soudržnosti Severovýchod s jednoznačným cílem - zvýšit atraktivitu regionu pro investice, podnikání a život obyvatel. Program nabízí evropské dotace pro inovativní a investiční projekty v Královéhradeckém, Libereckém a Pardubickém kraji, jež tvoří NUTS II Severovýchod. V období 2007 až 2013 lze čerpat více než 671 mil. EUR.

Základní informace o ROP SV

Regionální operační program regionu soudržnosti Severovýchod je programový dokument určující prioritní osy regionu pro programovací období Evropské unie na léta 2007 až 2013. V ROP SV spatřujeme nástroj, pomocí kterého bude možné naplňovat cíle Evropské unie a její politiky hospodářské a sociální soudržnosti prostřednictvím čerpání finančních pomoci ze strukturálních fondů Evropské unie. Pro region soudržnosti Severovýchod a jeho operační program je relevantní Cíl 1 – Konvergence.

 

Prioritní osy ROP SV

ROP Severovýchod je rozdělen do 5 prioritních os, které jsou dále členěny do 12 oblastí podpory. Jeho priority jsou dané: rozvoj dopravní infrastruktury, měst a venkova, cestovního ruchu a podnikatelského prostředí. Bližší informace získáte v aktuálních dokumentech nebo v níže uvedených letácích, které blíže přibližují jednotlivé osy, včetně příkladů projektů.

 

Strategické dokumenty EU a ČR

Východiska pro formulování strategie a prioritních os regionu soudržnosti Severovýchod zakotvené v ROP Severovýchod jsou vyhodnocována zejména vůči následujícím strategickým dokumentům na úrovni:

 

Výroční zprávy ROP SV

Jaké byly předchozí roky pro Královéhradecký, Liberecký a Pardubický kraj, tedy NUTS II Severovýchod, z pohledu čerpání evropských dotací prostřednictvím ROP Severovýchod se dozvíte ve výročních zprávách.

 

Evaluace

Ve vazbě na Evaluační plán Národního strategického referenčního rámce pro období 2007-2013 sestavuje Evaluační pracoviště ROP SV Evaluační plán ROP SV 2007-2013, každoročně jej aktualizuje a konkretizuje ročními Evaluačními plány. Evaluační plány zahrnují veškeré plánované evaluační aktivity. Výsledky již realizovaných hodnocení naleznete v sekci Evaluační projekty.