Regionální rada

Celkovou zodpovědnost za realizaci Regionálního operačního programu Severovýchod (ROP SV) nese řídicí orgán – Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen „Regionální rada“ či „RR“).

Implementační struktura ROP SV je stanovena  zákonem č.248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“).

Regionální rada je jako řídicí orgán ROP SV odpovědná za řízení a provádění operačního programu. V souladu se zásadou řádného finančního řízení je RR zodpovědná zejména za transparentní výběr projektů, monitorování projektů, zajištění spolufinancování z veřejných zdrojů, řízení činnosti monitorovacího výboru, poskytování informací a zpráv, zajištění publicity atd. Rozdělení úkolů mezi jednotlivé orgány RR stanovuje Zákon.

Orgány Regionální rady jsou:

Výbor Regionální rady

Hlavním posláním Výboru, souvisejícím s projekty, je vyhlašování výzev, schvalování podmínek výzev a podpořených projektů. Dále pak rozhoduje o rozpočtu, volí předsedu Regionální rady a místopředsedy, také jmenuje ředitele Úřadu Regionální rady Severovýchod. Členové Výboru jsou voleni z členů zastupitelstev (po osmi z každého kraje).

Předseda Regionální rady

Předseda RR je statutárním orgánem Regionální rady a zastupuje ji navenek. Ze své činnosti je odpovědný Výboru.

Úřad Regionální rady

Úřad Regionální rady je výkonným orgánem RR, který zabezpečuje veškeré úkoly spojené s funkcí řídicího orgánu ROP SV (s výjimkou záležitostí svěřených Výboru a předsedovi RR).

Pro potřeby schvalování kritérií pro výběr projektů a monitorování na úrovni programu je RR ustanoven Monitorovací výbor ROP SV. Monitorovací výbor je založen na principu partnerství za účasti hospodářských a sociálních partnerů.

Funkci Platebního a certifikačního orgánu a Auditního orgánu plní Ministerstvo financí ČR.