Jednací řád

Činnost Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen "Rada") se řídí zákonem č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje v platném znění (dále jen „Zákon“).

Preambule

Činnost Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen "Rada") se řídí zákonem č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje v platném znění (dále jen „Zákon“).

ČLÁNEK I. 

Orgány Rady 

Orgány Rady jsou výbor Rady (dále jen "Výbor"), předseda Rady (dále jen "Předseda") a úřad Rady (dále jen "Úřad").

 Výbor jedná a rozhoduje o věcech spojených s realizací Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod (§16e Zákona). V ostatních věcech (zejména v oblasti technického, organizačního a provozního zabezpečení fungování Rady) rozhoduje Předseda.

 Členové Výboru se dále řídí Etickým kodexem, který tvoří přílohu č. 1 Jednacího řádu Výboru. K dodržování Etického kodexu se členové Výboru zavazují jeho podepsáním.

ČLÁNEK II.

Četnost zasedání

Výbor zasedá dle potřeby, minimálně však jednou za 3 měsíce. Podle potřeby se konají mimořádná zasedání. Termín a místa jednání Výboru jsou zveřejněna na webových stránkách regionu soudržnosti Severovýchod minimálně týden před konáním zasedání.

ČLÁNEK III. 

Svolávání zasedání a stanovení programu jednání

 1. Zasedání Výboru svolává Předseda z vlastní iniciativy nebo na žádost minimálně osmi členů Výboru, prostřednictvím Úřadu nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy byla doručena žádost Úřadu.

 2. Svolání zasedání Výboru s programem jednání musí být členům Výboru oznámeno vhodným způsobem (minimálně formou elektronické pošty) alespoň dva týdny předem, dokumenty k jednotlivým bodům jednání musí být zaslány alespoň dva pracovní dny předem. Tyto termíny lze ve výjimečných případech zkrátit.

 3. Členové Výboru omlouvají svoji neúčast na zasedání telefonicky nebo formou elektronické pošty, a to kontaktní osobě, která je uvedena v pozvánce na zasedání do 5 pracovních dnů před termínem zasedání.

 4. Účast na jednáních Výboru je nezastupitelná.

ČLÁNEK IV.

Usnášeníschopnost

 1. Výbor je dle Zákona usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů Výboru zvolených v jednotlivých krajích tvořících region soudržnosti zvlášť. V takovém případě proběhne řádné zasedání.

ČLÁNEK V.

Volba předsednictva

 1. Výbor volí a odvolává z řad svých členů Předsedu a dva místopředsedy Regionální rady (dále jen "Místopředseda") tak, aby byl ve Výboru zastoupen každý kraj buď Předsedou, nebo Místopředsedou.
 2. Předseda a oba Místopředsedové tvoří předsednictvo Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, které předjednává záležitosti týkající se obsahových, organizačních a technických stránek jednotlivých zasedání Výboru.
 3. Předsedu v jeho nepřítomnosti zastupuje Místopředseda v pořadí stanoveném Výborem.

 4. Předseda a Místopředseda jsou voleni aklamací.

ČLÁNEK VI.

Průběh řádného zasedání a hlasování

 1. Zasedání řídí Předseda podle schváleného programu, v jeho nepřítomnosti řídí zasedání Místopředseda v pořadí stanoveném Výborem. Není-li zasedání přítomen Předseda ani žádný z Místopředsedů, řídí zasedání se souhlasem Výboru jiný člen Výboru, kterého pověřil Předseda.
 2. V úvodu svého jednání Výbor schválí návrh programu, ověřovatele zápisu a v případě nepřítomnosti Předsedy a obou Místopředsedů i člena, který řídí dané zasedání.
 3. Vyžaduje-li to situace, může Předseda časově omezit diskusi k jednotlivým bodům jednání.
 4. K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většina hlasů všech členů Výboru zvolených v jednotlivých krajích tvořících region soudržnosti zvlášť. Není-li dosaženo schválení usnesení, ustaví Výbor dohodovací komisi složenou ze dvou členů výboru z každého kraje. Tato komise předloží návrh řešení sporné otázky k novému projednání.
 5. Pokud jsou podány protinávrhy k původnímu návrhu, hlasuje se nejprve o nich, a to v opačném pořadí, než jak byly podány.
 6. V případě střetu zájmů sdělí člen Výboru tuto skutečnost před zahájením schůze či v případě mimořádného materiálu před jeho projednáváním předsedajícímu. Člen, který je ve střetu zájmů, se hlasování neúčastní.

ČLÁNEK VII.

Videokonference 

 1. Předseda je oprávněn vyhlásit jednání a hlasování Výboru prostřednictvím videokonference. Dokumenty spolu s návrhem usnesení v dané záležitosti budou zaslány prostřednictvím Úřadu všem členům Výboru. Jednání a hlasování za pomoci videokonferenčního zařízení probíhá v průběhu videokonference, kterou organizačně zabezpečuje Úřad ve spolupráci s jednotlivými kraji Regionu soudržnosti Severovýchod, které poskytují videokonferenční zařízení.
 2. Pro svolávání a průběh jednání prostřednictvím videokonference platí články III., IV. a VI.

ČLÁNEK VIII.

Zápis z jednání

 1. Každému jednání Výboru je přítomen ředitel Úřadu nebo jím pověřený zástupce a pracovníci Úřadu, kteří zajišťují zápis z jednání.
 2. Z každého jednání Výboru se pořizuje zápis. Ověřovatelé zápisu jsou voleni z řad členů Výboru vždy na začátku jeho jednání. Zápis musí obsahovat den a místo jednání, hodinu zahájení a ukončení, program jednání, prezenci členů, shrnutí projednávaných bodů, průběh diskuse, hlasování a obsah přijatých usnesení. Jednotlivá přijatá usnesení jsou součástí zápisu, jsou číslována dle pořadí, v jakém byla přijata a průběžně v rámci kalendářního roku.
 3. Zápis podepisuje předseda a ověřovatelé zápisu. Originál ověřeného zápisu je uložen na Úřadu.
 4. Zápis se také zveřejňuje na webových stránkách Rady.

ČLÁNEK IX.

Závěrečná ustanovení

 1. Tento jednací řád byl schválen na 67. zasedání Výboru dne 23. 6. 2017, nabývá účinnosti dnem jeho schválení a nahrazuje jednací řád schválený Výborem dne 11. 11. 2010.
 2. Změny a doplňky nebo vydání nového jednacího řádu schvaluje Výbor.
 3. Originály jednacího řádu budou uloženy na Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod.