Osmdesáté třetí zasedání (29. 1. 2021)

Dne 29. 1. 2021 se sešli nově zvolení členové Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod a prostřednictvím videokonference projednali celkem 10 bodů. V úvodu jednání schválili nové složení předsednictva. Novým předsedou Výboru byl v souladu s jednacím řádem zvolen Adam Valenta. Místopředsedy pak byli jednohlasně zvoleni Ing. Ladislav Valtr, MBA a Mgr. Jiří Ulvr. Následovalo projednání a schválení rozpočtu na rok 2021. Členové byli dále informováni o výstupech interního auditu, externích kontrol a auditů, o vývoji u rizikových projektů a o obdržených rozhodnutích odvolacího orgánu u projektů, u kterých došlo k porušení rozpočtové kázně. Výbor také schválil prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně příjemce CLITIA, a. s. u projektu s názvem „Hotel Rajská zahrada“ a neschválil prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně příjemce Hotel Kraskov, s. r. o. 

Usneseni_k_83._zasedani.pdf Usneseni z 83. zasedani Výboru Regionální rady ze dne 29. 1. 2021.pdf (549,44 KB)

Zapis_z_29.1.2021.pdf Zapis z 83. zasedání Výboru Regionální rady ze dne 29. 1. 2021.pdf (653,50 KB)