Šedesáté šesté zasedání (31. 3. 2017)

Hradec Králové – Členové Výboru Regionální rady se sešli v pátek 31. 3. 2017 a prostřednictvím videokonference projednávali body, které byly na programu 66. zasedání. Členové Výboru schválili Metodický pokyn č. 62 – k přerušení doby udržitelnosti projektu a také aktualizaci postupu při promíjení odvodu za porušení rozpočtové kázně. Metodický pokyn byl zveřejněn na webových stránkách Regionální rady NUTS II Severovýchod a je k dispozici u jednotlivých výzev. Členové Výboru se v rámci dalších bodů věnovali např. zásadním krokům uskutečněným v souvislosti s ukončováním programu, promíjení penále, průběhu a výsledkům externích kontrol a auditů, internímu auditu zaměřenému na ověření plnění preventivních a nápravných opatření, novým skutečnostem týkajícím se rizikových projektů a souhrnné zprávě o rizicích za 2. pololetí roku 2016, která je Výboru předkládána pravidelně.

Zápis z 66. zasedání Výboru Regionální rady ze dne 31. 3. 2017

Usnesení z 66. zasedání Výboru Regionální rady ze dne 31. 3. 2017