Úkoly

Výbor Regionální rady je zodpovědný za řízení a provádění Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.

Výbor jedná a rozhoduje o věcech spojených s realizací ROP Severovýchod, zejména pak schvaluje:

a) programový dokument a prováděcí dokument ROP Severovýchod, včetně změn těchto dokumentů,

b) výzvy k předkládání projektů, včetně dokumentace a případných změn výzev nebo dokumentace k jednotlivým výzvám,

c) výběr projektů, kterým Regionální rada poskytne dotaci či návratnou finanční výpomoc,

d) výroční a závěrečnou zprávu o realizaci, případně i další zprávy a podklady spojené s realizací ROP Severovýchod,

e) další záležitosti, pokud tak stanoví jednací řád výboru.

Výboru je vyhrazeno schvalování rozpočtu Regionální rady, rozpočtového výhledu Regionální rady a závěrečného účtu Regionální rady. Závěrečný účet Regionální rady spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření Regionální rady za uplynulý kalendářní rok projedná výbor do 30. června následujícího roku a přijme opatření k nápravě případných nedostatků.

Výbor RR je odpovědný za přípravu, projednávání a předložení ROP Evropské komisi.

Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů Výboru zvolených v jednotlivých krajích tvořících region soudržnosti zvlášť.